Ủy ban Nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Giáo dục kiểm điểm việc triển khai VNEN

31/07/2016 12:40 Lê Văn Vỵ
(GDVN) - Mới đây, Ủy ban Nhân dân đã yêu cầu Sở Giáo dục Hà Tĩnh nghiêm túc nhìn nhận sai sót của mình trong việc vội vàng cho triển khai mô hình trường học mới - VNEN.

Ngày 27/07/2016, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo số 230/TB-UBND về: “Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo” ngày 18/07/2016 tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác chuẩn bị năm học mới 2016-2017, đặc biệt là tình hình và kết quả triển khai thực hiện mô hình trường học mới VNEN, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có kết luận như sau: 

Trong lúc Sở chưa tổng kết, đánh giá đầy đủ mô hình thí điểm trường học mới VNEN (từ năm học 2012-2013 đến nay đã triển khai thí điểm tại 129 trường Tiểu học và 32 trường Trung học Cơ sở), chưa báo cáo xin chủ trương của tỉnh đã có Văn bản số 427/SGD&ĐT-GDTrH ngày 04/04/2016 và Văn bản số 457/SGDDT-GDTrH ngày 08/4/2016 chỉ  đạo triển khai đại trà cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở trong năm học 2016-2017.

Như vậy là Sở chưa thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thiếu thận trọng, chưa khoa học, gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong dư luận nhân dân”.

Thông báo số 230/TB-UBND “Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo” (Ảnh: Lê Văn Vỵ).

Được biết, từ một trường (trường Tiểu học Cẩm Quang, Cẩm Xuyên) thuộc nhóm ba của Dự án GPE-VNEN, trong tổng số 1.447 trường cả nước, năm học 2013-2014, Hà Tĩnh đã nhân rộng 11 trường Tiểu học/11 huyện thị.

Giáo viên Hà Tĩnh đã hết sợ mô hình trường học mới!

Năm học 2014-2015 Hà Tĩnh nhân rộng thêm 36 trường, đến năm 2015-2016 có 129/267 trường Tiểu học triển khai VNEN (chiếm 48,3%)  và 32 trường Trung học Cơ sở thực hiện mô hình trường học mới VNEN. 

Năm học 2016-2017, Sở Hà Tĩnh triển khai đại trà 100% mô hình trường học mới VNEN ở Tiểu học và Trung học cơ sở

Điều này được thể hiện ở hai công văn số 427/SGĐT-GDTrH ngày 09/04/2016 và Công văn số 636/ SGĐT-GDTrH ngày 10/05/2016 .
Thông báo 230 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định: 

Dừng việc áp dụng đại trà trong toàn tỉnh mô hình trường học mới VNEN, tuyệt đối không nhân rộng ra ở các lớp khác, trường khác khi chưa đánh giá được kết quả thí điểm và chưa được Uỷ ban Nhân dân tỉnh cho phép. 

Đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm mô hình trường học mới VNEN ở những trường, những lớp đã triển khai trong năm học 2015-2016”.

Mặt khác  Ủy ban Nhân dân tỉnh: 

Hà Tĩnh: Sách giáo khoa VNEN đã mua có trả lại được không?

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá kết quả về mô hình trường học mới VNEN để có cơ sở khoa học xem xét, quyết định việc áp dụng nhân rộng hay dừng không thực hiện mô hình này hoàn thành trước tháng 5/2017”.

Trong Thông báo số 230/TB-UBND nêu rõ: 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai đại trà trong toàn tỉnh mô hình trường học mới VNEN”.

Lê Văn Vỵ