Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo sẽ làm việc như thế nào?

Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo vừa ký ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban Quốc gia này.

Theo đó, Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo làm việc theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban; bảo đảm sự chủ động giải quyết nhiệm vụ của các thành viên Ủy ban và các cơ quan thường trực trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng thời, giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan liên quan, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo.

Quy chế cũng quy định cụ thể nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên thường trực, các Ủy viên Ủy ban. Các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Bộ phận giúp việc cho Ủy ban đặt tại Văn phòng Chính phủ; do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định thành lập; gồm các công chức kiêm nhiệm của Văn phòng Chính phủ và trường hợp cần thiết, cử công chức biệt phái của một số Bộ, ngành liên quan.

Các tổ chức tư vấn của Ủy ban được thành lập theo yêu cầu công việc cụ thể. Thành viên tổ chức tư vấn là đại diện một số tổ chức và chuyên gia trong và ngoài nước, được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn.

Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quán triệt nội dung chỉ đạo của Ủy ban để đôn đốc, triển khai thực hiện các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo tại địa phương; phối hợp với Bộ phận giúp việc cho Ủy ban đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề tại địa phương.

Bên cạnh đó, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến công tác đổi mới giáo dục và đào tạo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của Ủy ban.

Ngọc Quang
Đang tải tin...