“Gạc Ma, chúng tôi không quên!”

“Gạc Ma, chúng tôi không quên!”
(GDVN) - Với họ, trận hải chiến Gạc Ma 14/3/1988 là một phần của máu thịt bản thân, không thể quên và không bao giờ được phép lãng quên.