Báo chí Nhân văn hay báo chí Học viện?

Kỳ 2: Lựa chọn nơi học báo chí theo điểm đầu vào

07/12/2011 19:30
Thu Hòe (tổng hợp)
(GDVN) Điểm đầu vào cũng là một trong những yếu tố quyết định đến việc lựa chọn trường thi của các thí sinh trong mỗi mùa tuyển sinh.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổng hợp điểm đầu vào 2 năm 2010 - 2011 của 2 cơ sở đào tạo báo chí lớn nhất miền Bắc,trường Học viện Báo chí & Truyên truyền và khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN. Bạn đọc có thể so sánh sự tương quan trong điểm đào vào của 2 cơ sở đào tạo báo chí và sự so sánh tương quan giữa các khoa với những chuyên ngành đào tạo khác nhau trong cùng một trường. 

Kỳ 2: Lựa chọn nơi học báo chí theo điểm đầu vào ảnh 1
Sinh viên báo chí Học viện Báo chí & Tuyên truyền trong ngày tốt nghiệp. (Ảnh Thu Hòe)

Điểm trúng tuyển và chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào các chuyên ngành tuyển sinh đại học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2010 : 

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm). Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông (HSPT) ở khu vực 3 (KV3) như sau:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối C

Khối D1

1

 Xã hội học

521

18.5

17.0

2

Triết  học Mác  Lênin

524

15.5

15.0

3

 Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

15.0

4

 Kinh tế chính trị

526

19.5

17.5

5

 Quản lý kinh tế

527

21.5

17.5

6

 Lịch sử Đảng

528

18.5

7

 Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

529

17.5

8

 Quản lý văn hóa  tư tưởng

530

16.0

9

 Chính trị học

531

16.0

10

 Quản lý xã hội

532

16.0

11

 Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

16.0

12

 Giáo dục chính trị

534

18.0

13

 Văn hóa học

535

17.0

16.0

14

 Xuất bản

601

17.0

16.0

15

 Báo in

602

21.0

17.0

16

 Báo ảnh

603

21.5

17.0

17

 Báo phát thanh

604

20.0

17.5

18

 Báo truyền hình

605

21.5

18.5

19

 Quay phim truyền hình

606

17.5

16.0

20

 Báo mạng điện tử

607

21.5

17.5

21

 Thông tin đối ngoại

608

18.0

17.0

22

 Quan hệ quốc tế

611

18.0

17.0

23

 Quan hệ công chúng

609

21.5

18.5

24

 Quảng cáo

610

21.5

19.0

25

 Biên dịch tiếng Anh

751

19.0

 

Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2:

Khối C (90 chỉ tiêu):

STT

Ngành học

Chỉ tiêu

Mức điểm

1

Chủ nghĩa xã hội khoa học (525)

15 chỉ tiêu

18.0 điểm trở lên

2

Lịch sử Đảng (528)

05 chỉ tiêu

20.0 điểm trở lên

3

Quản lý văn hóa-tư tưởng (530)

20 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

4

Chính trị học (529)

15 chỉ tiêu

19.0 điểm trở lên

5

Quản lý xã hội (532)

10 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh (533)

10 chỉ tiêu

19.0 điểm trở lên

7

Giáo dục chính trị (534)

15 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

Khối D1 (40 chỉ tiêu):

STT

Ngành học

Chỉ tiêu

Mức điểm

1

Triết học Mác-Lênin (524)

15 chỉ tiêu

18.5 điểm trở lên

2

Báo in (602)

05 chỉ tiêu

20.0 điểm trở lên

3

Quay phim truyền hình (606)

05 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

4

Chính trị học (529)

05 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

5

Quản lý xã hội (532)

05 chỉ tiêu

19.5 điểm trở lên

6

Tư tưởng Hồ Chí Minh (533)

05 chỉ tiêu

20.5 điểm trở lên

Kỳ 2: Lựa chọn nơi học báo chí theo điểm đầu vào ảnh 2
Điểm đầu vào là yếu tố quyết định bạn sễ học báo chí ở cơ sở đào tạo nào. (Ảnh Thu Hòe)

Điểm chuẩn, điểm NV2 HV Báo chí và Tuyên truyền năm 2011

Tên ngành

Mã ngành

Khối C

 Khối D1

Xã hội học

521

17

15.5

Triết  học Mác  Lênin

524

16

15.5

Chủ nghĩa xã hội khoa học

 525

15.5

Kinh tế chính trị

 526

18

15.5

Quản lý kinh tế

 527

20.5

17.5

Lịch sử Đảng

528

15

Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước

529

18

Quản lý văn hóa  tư tưởng

530

15

Chính trị học

 531

17.5

Quản lý xã hội

532

19.5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

15

Giáo dục chính trị

534

15

Văn hóa học

535

16.5

15.5

Chính sách công

536

15

Xuất bản

601

20.5

17.5

Báo in

602

19

18

Báo ảnh

603

17.5

17

Báo phát thanh

604

18.5

16.5

Báo truyền hình

605

22

19

Quay phim truyền hình

606

19

16

Báo mạng điện tử

607

21.5

19

Thông tin đối ngoại

608

20.5

18.5

Quan hệ quốc tế

611

22.5

22

Quan hệ công chúng

609

22.5

20

Quảng cáo

610

22

19

Biên dịch tiếng Anh

751


Điểm chuẩn NV1 và xét tuyển NV 2 của các chuyên ngành báo chí đào tạo ở Học viện báo chí dao động từ 18 – 22,5. Các chuyên ngành đào tạo như: báo in, báo truyền hình, báo mạng, PR, quảng cáo,… được thuộc vào nhóm có điểm đầu vào top trên của trường.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, xét tuyển NV2 năm 2010

Kỳ 2: Lựa chọn nơi học báo chí theo điểm đầu vào ảnh 3
Sinh viên báo chí, khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN chụp ảnh tốt nghiệp tại Văn miếu Quốc tử giảm. (Ảnh Thu Hòe)

Điểm trúng tuyển trên là đối với thí sinh thuộc khu vực 3, học sinh phổ thông. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm, giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm.

* Điểm chuẩn NV1

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

- Tâm lí học

501

A

17,0

C

19,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Khoa học quản lí

502

A

17

C

20,5

D1,2,3,4,5,6

19,0

- Xã hội học

503

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Triết học

504

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Chính trị học

507

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Công tác xã hội

512

C

18,5

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Văn học

601

C

20,5

D1,2,3,4,5,6

19,5

- Ngôn ngữ học

602

C

19,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Lịch sử

603

C

19,5

D1,2,3,4,5,6

18,5

- Báo chí

604

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Thông tin - Thư viện

605

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Lưu trữ học và Quản trị văn phòng

606

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Đông phương học

607

C

22,0

D1,2,3,4,5,6

19,0

- Quốc tế học

608

A

17,0

C

20,5

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Du lịch học

609

A

17,0

C

21,0

D1,2,3,4,5,6

19,0

- Hán Nôm

610

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Nhân học

614

A

17,0

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0

- Việt Nam học

615

C

18,0

D1,2,3,4,5,6

18,0


*Xét tuyển NV2

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Xét tuyển NV2

Điểm sàn

Chỉ tiêu

- Triết học

504

A

17,0

15

C

18,0

40

D1,2,3,4,5,6

18,0

15

-Chính trị học

507

C

18,0

25

D1,2,3,4,5,6

18,0

10

- Ngôn ngữ học

602

C

19,0

10

D1,2,3,4,5,6

18,0

20

- Thông tin - Thư viện

605

A

17,0

10

C

18,0

40

D1,2,3,4,5,6

18,0

15

- Nhân học

614

A

17,0

10

C

18,0

35

D1,2,3,4,5,6

18,0

20

- Việt Nam học

615

C

18,0

30

D1,2,3,4,5,6

18,0

15

 
Kỳ 2: Lựa chọn nơi học báo chí theo điểm đầu vào ảnh 4
Những nhà báo tương lai từ lò báo chí Nhân văn. (Ảnh Thu Hòe)
Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV 2 các ngành đào tạo ĐH trường ĐH KHXH & NV, năm 2011

STT

Khối thi

Ngành
(Mã ngành)

Điểm trúng tuyển NV 1

Xét tuyển NV 2

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

1.

Tâm lí học
(501)

A

16.0

-

-

C

18.5

-

-

D

17.0

-

-

2.

Khoa học quản lí
(502)

A

16.0

-

-

C

18.0

-

-

D

17.0

-

-

3.

Xã hội học
(503)

A

16.0

16.0

10

C

17.0

17.0

10

D

17.0

17.0

10

4.

Triết học
(504)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

55

D

17.0

17.0

20

5.

Chính trị học
(507)

A

16.0

16.0

15

C

17.0

17.0

20

D

17.0

17.0

10

6.

Công tác xã hội
(512)

C

17.5

-

-

D

17.0

-

-

7.

Văn học
(601)

C

17.0

17.0

50

D

17.0

17.0

30

8.

Ngôn ngữ học
(602)

C

18.0

18.0

30

D

18.0

18.0

40

9

Lịch sử
(603)

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

10.

Báo chí
(604)

C

20.0

-

-

D

18.0

-

-

11.

Thông tin – Thư viện
(605)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

30

12.

Lưu trữ và Quản trị văn phòng
(606)

A

16.0

-

-

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-

13.

Đông phương học
(607)

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-

14.

Quốc tế học
(608)

A

16.0

-

-

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

15.

Du lịch học
(609)

A

16.0

-

-

C

19.0

-

-

D

17.0

-

-

16.

Hán Nôm
(610)

C

17.0

17.0

10

D

17.0

17.0

10

17.

Nhân học
(614)

A

16.0

16.0

20

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

20

18

Việt Nam học
(615)

C

17.0

-

-

D

17.0

-

-

19

Sư phạm Ngữ văn
(611)

C

17.0

17.0

40

D

17.0

17.0

20

20

Sư phạm Lịch sử
(613)

C

17.0

-

-

D

17.0

Khoa Báo chí và truyền thông điểm trúng tuyển NV 1 (không xét tuyển NV 2) qua 2 năm dao động: Khối C tứ 18 -20 điểm/ 3 môn (không nhân hệ số); Khối D 18 điểm (không nhân hệ số).

Trong so sánh tương quan với các khoa khác trong trường, điểm đầu vào của khoa Báo chí & Truyền thông luôn thuộc top cao nhất cùng với khoa Đông Phương, Du lịch, Khoa học quản lý…

Thu Hòe (tổng hợp)