MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II
(GDVN) - MSB là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2).