"Đất của sân bay phải để làm sân bay!"

"Đất của sân bay phải để làm sân bay!"
(GDVN) - Ông Nguyễn Sỹ Hưng: “Theo tôi, chức năng của đất đó làm gì thì trả về như cũ để làm đúng chức năng của nó. Đất của sân bay phải để làm sân bay!”.