Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ
(GDVN) - Thủ tướng đã phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến 2030.