Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế

18/09/2019 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế (Hội đồng).

Theo quyết định Số: 1205/QĐ-TTg ngày 16/9/2019, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Y tế. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Các thành viên của Hội đồng, gồm: Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông; Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện Bộ Tài chính; Đại diện Bộ Nội vụ; Đại diện Bộ Tư pháp; Đại diện Bộ Xây dựng; Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện Bộ Công Thương; Đại diện Bộ Giao thông vận tải; Đại diện Bộ Công an; Đại diện Bộ Quốc phòng; Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Ngoài ra, thành viên Hội đồng còn có các chuyên gia về quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định lựa chọn mời chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng.

Bộ Y tế phân công Cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hoạt động của Hội đồng thẩm định, nội dung thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch, thời gian thẩm định và báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch: thực hiện theo quy định tại các khoản: 3, 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Trong những năm qua, Bộ Y tế đã có rất nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả ấn tượng trong xây dựng mạng lưới y tế cấp cơ sở; thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ: triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã; mở rộng mô hình bác sỹ gia đình, quản lý sức khỏe đến từng người dân; đẩy mạnh quản lý các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm, chăm sóc dài hạn tại trạm y tế xã.

Những nỗ lực của Bộ Y tế đã cải thiện mạnh mẽ trình độ y tế các tuyến cơ sở và cả cơ sở vật chất, nỗ lực phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân với tinh thần cao nhất.

Nhật Minh