Du ký ở bản Nước Ruộng

07/04/2012 15:56
(GDVN) - Bản Nước Ruộng hằng trăm năm nay vẫn đốt đuốc, thắp đèn dầu khi đêm xuống. Cuối năm 2011 điện mới về bản. Đó là "văn minh đầu tiên ở đây.