Hà Nội không mua xe công năm 2013

12/12/2012 11:21
Hà Nội xác định năm 2013 là năm “kỷ cương hành chính”. Cùng đó, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị không chi duyệt mua xe công, xây dựng trụ sở mới, cử cán bộ đi nước ngoài...