Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

30/12/2016 10:07
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Cụ thể, Trường được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó, quyết định việc mở ngành, ngưng mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân cấp IV (sau đây gọi tắt là Danh mục cấp IV).

Thí điểm mở ngành đào tạo ngoài Danh mục cấp IV theo nhu cầu xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện mở ngành theo quy định của pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển của trường đã được Hội đồng trường quyết nghị thông qua.

Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng  ảnh 1
Thủ tướng đã duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo của Trường; xác định các điều kiện tuyển sinh và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định chung của Đại học Đà Nẵng, hoặc theo đề án tự chủ tuyển sinh, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đồng thời, trường được quyết định các hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy; ngôn ngữ giảng dạy; hình thức đào tạo; phương pháp kiểm tra, đánh giá; công tác tổ chức đào tạo; in, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ) theo quy định của pháp luật; bảo đảm chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; tiến tới được các tổ chức kiểm định quốc tế công nhận.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học.

Hội đồng trường bầu Chủ tịch Hội đồng trường và giới thiệu các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để Giám đốc Đại học Đà Nẵng bổ nhiệm theo quy định.

Trường được quyết định tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ viên chức và lao động hợp đồng trên cơ sở quy chế và chủ trương được Hội đồng Trường thông qua; quyết định việc ký kết, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật.

Mức thu học phí năm học 2017 - 2018 là 13,5 triệu đồng/sinh viên/năm

Trường thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 và quy định tại Quyết định này.

Mức thu học phí bình quân tối đa của chương trình đại trà, trình độ đại học, chính quy năm học 2017 - 2018 là 13,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm học 2018 - 2019 là 14,5 triệu đồng/sinh viên/năm, năm học 2019 - 2020 là 15,5 triệu đồng/sinh viên/năm.

Trường thực hiện tính toán và công khai mức thu học phí cho từng nhóm ngành, chuyên ngành, chương trình đào tạo căn cứ vào nhu cầu của xã hội trước khi tuyển sinh, bảo đảm mức thu học phí bình quân của các nhóm ngành (của các chương trình đại trà) không vượt quá mức thu học phí bình quân tối đa của Trường theo quy định tại Quyết định này.

Trường quyết định mức trần học phí tối đa đối với trình độ đào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần; thạc sĩ bằng 1,5 lần mức học phí của các nhóm ngành đào tạo trình độ đại học tương ứng; học phí đào tạo theo phương thức giáo dục thường xuyên không vượt quá 1,5 lần mức học phí chính quy cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Ngoài tiền lương ngạch, bậc theo quy định của nhà nước, Trường quyết định mức thu nhập tăng thêm của người lao động từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định; theo Quy chế chi tiêu nội bộ, bảo đảm công bằng trên cơ sở chất lượng và hiệu quả công việc thực hiện.

Ngọc Quang