2 quận mới của Hà Nội chính thức hoạt động từ 1/4/2014

06/02/2014 11:36 Nguyễn Hồ
(GDVN) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch cụ thể để 2 quận và 23 phường mới sẽ chính thức hoạt động từ 1/4/2014

Theo đó, Kế hoạch số 24/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc, bàn giao nguyên trạng diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, văn hoá, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng quận, từng phường theo địa giới hành chính.

Thành lập tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ phải thực hiện tinh giảm, gọn đầu mối, đúng pháp luật và các quy định của thành phố, đáp ứng yêu cầu trước mắt, lâu dài của quận mới. Nguồn cán bộ của quận mới chủ yếu tuyển chọn từ huyện Từ Liêm, điều động từ các sở, ngành thành phố và qua thi tuyển công chức.

UBND TP đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 27/12/2013 của Chính phủ để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Ban Chỉ đạo làm việc với lãnh đạo Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện Từ Liêm và các sở, ban, ngành thành phố để triển khai Chỉ thị của Thành uỷ và kế hoạch của UBND TP.

Song song với đó, thành lập 2 Ban trù bị tại hai quận để phục vụ cho việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho 2 quận chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2014. Lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý để phục vụ việc kiện toàn Quận uỷ, HĐND, UBND 2 quận. 

Thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn HĐND, UBND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; các hội, các tổ chức phi chính phủ của 2 quận và 23 phường theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các hội... Đảm bảo để 2 quận chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014.

Đề nghị HĐND TP quyết định việc bầu cử bổ sung và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu HĐND 2 quận và các phường phải bầu cử bổ sung theo quy định của pháp luật. Chỉ định triệu tập viên để triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND của 2 quận theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện Từ Liêm hiện nay; hướng dẫn nội dung kỳ họp thứ nhất của HĐND 2 quận và các phường.

UBND TP chỉ định UBND lâm thời của quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, thành lập các phòng chuyên môn thuộc 2 quận. Việc chỉ định UBND lâm thời của 2 quận, thành lập các phòng chuyên môn của quận, thực hiện xong trước ngày 20/3/2014...

UBND TP đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố hướng dẫn và thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, thành lập các đoàn thể của 2 quận, của các phường. Việc thành lập hoàn thành trước ngày 20/3/2014.

Các cơ quan, tổ chức có chức năng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Từ Liêm để thực hiện các trình tự, thủ tục thành lập các tổ chức hội tại 2 quận và các phường theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ của từng tổ chức hội.

Thường trực HĐND huyện Từ Liêm có trách nhiệm rà soát, xác định số đại biểu HĐND huyện được phân chia về mỗi quận để hợp thành HĐND của từng quận; hướng dẫn HĐND các xã xác định số đại biểu được phân chia về các phường để hợp thành HĐND từng phường; dự kiến số đại biểu HĐND quận, phường phải bầu cử bổ sung để báo cáo Thường trực HĐND, UBND TP.

UBND TP đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của HĐND quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm; chỉ định triệu tập viên để triệu tập kỳ hợp thức nhất HĐND của các phường được thành lập mới trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính của các xã theo đề nhị của Thường trực HĐND các xã hiện nay.

UBND huyện Từ Liêm có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, số liệu về đất đai, dân số, kinh tế, xã hội... của huyện, của các xã để bàn giao cho 2 quận và các phường mới theo địa giới hành chính. 

Phối hợp chặt chẽ với với các cơ quan chức năng thành phố để tham mưu với thành phố phương án tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức của 2 quận; chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ, công chức của các phường được thành lập mới theo thẩm quyền; chuẩn bị trụ sở, cơ sở vật chất cần thiết và tiến hành công tác bàn giao đối với 2 quận; chỉ đạo bàn giao với các phường mới, để 2 quận và 23 phường chính thức hoạt động từ 1/4/2014.

Nguyễn Hồ