Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tiếp dân

18/08/2019 06:15 Nhật Minh
(GDVN) - Đây là nhấn mạnh trong Công văn số 3000/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ngành Bảo hiểm xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, nâng cao hiệu quả, giải quyết kịp thời quyền lợi của công dân, đúng chính sách, chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, cơ bản giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, góp phần bảo đảm An sinh xã hội.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại trong công tác này, như tại một số Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố vẫn còn để tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp;

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Nội dung công dân khiếu nại, tố cáo chủ yếu về việc truy đóng Bảo hiểm xã hội, cộng nối thời gian công tác hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội; khai man, làm giả hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội; việc chi trả Bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người cấp hành án phạt tù; việc cấp mã thẻ Bảo hiểm y tế; quyền lợi chế độ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế...

Để khắc phục hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của toàn Ngành, tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu lực Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014, Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành Bảo hiểm xã hội để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội của địa phương.

Đồng thời Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nêu cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan trong việc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân;

Nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; thường xuyên chấn chỉnh, rà soát, kiểm tra thực hiện các quy trình nghiệp vụ đối với những trường hợp cấp sổ Bảo hiểm xã hội có thời gian truy thu đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế, xác định các trường hợp truy thu không đúng đối tượng hoặc hồ sơ chưa đúng, đủ theo quy định, cộng nối thời gian công tác trước năm 1995 làm căn cứ ghi nhận thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội không đảm bảo thủ tục, hồ sơ, để có biện pháp xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giải thích chính sách pháp luật cho đơn vị, cá nhân vi phạm hiểu rõ, tự giác chấp hành theo quy định.

Đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Bảo hiểm xã hội để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, chấn chỉnh việc tham mưu, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của của đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc, Lãnh đạo Ngành, bảo đảm đúng quy định, không kéo dài thời gian làm quá thời hạn giải quyết;


Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng ưu việt 

Chủ động rà soát, tổng hợp những bất cập trong quy định của pháp luật về thực hiện chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để kịp thời tham mưu, đề xuất với Tổng Giám đốc chỉ đạo, xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền liên quan, thống nhất thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kịp thời trả lời, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội tỉnh về những nội dung còn vướng mắc;

Đối với vụ việc có vướng mắc về chính sách, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn xin ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền mà quá thời hạn chưa có ý kiến trả lời thì phải chủ động đề xuất, liên hệ, bố trí thời gian để Lãnh đạo Ngành phụ trách lĩnh vực trực tiếp làm việc với Lãnh đạo Bộ, Ngành có liên quan để giải quyết;

Nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫn đối với các nghiệp vụ liên quan đến chức năng quản lý của đơn vị nhằm hạn chế tồn tại, sai sót làm phát sinh khiếu nại, tốc cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa phương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Vụ Thanh tra, kiểm tra tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội các cấp, tham mưu đề xuất việc xử lý nghiêm khắc đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ nhưng thực hiện không đúng quy định, quy trình, trình tự, phạm vi thẩm quyền làm kéo dài thời gian, gây phức tạp tình hình, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đến uy tín của Ngành.

Nhật Minh