Chủ tịch nước trình Quốc hội Công ước chống tra tấn

23/10/2014 13:06 Ngọc Quang
(GDVN) - Việc dẫn độ sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở Hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia hoặc nguyên tắc có đi, có lại.

Sáng nay (23/10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình Quốc hội phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Đến tháng 4/2014 đã có 155 quốc gia là thành viên Công ước chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, 10 quốc gia đã ký nhưng chưa phê chuẩn, trong đó có Việt Nam. Việc phê chuẩn Công ước này là bước hoàn thành thủ tục để Việt Nam trở thành thành viên của công ước.

Tuy nhiên, khi phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố: Không áp dụng trực tiếp các quy định của Công ước của Liên hợp quốc Công ước chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. 

Việc thực hiện các quy định của Công ước này sẽ theo nguyên tắc Hiến pháp và pháp luật thực định của Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận hợp tác song phương hoặc đa phương với nước khác và nguyên tắc có đi, có lại.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trình Quốc hội phê chuẩn Công ước chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Việt Nam không coi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người là cơ sở pháp lý trực tiếp để dẫn độ như quy định tại khoản 2, điều 8 của Công ước. Việc dẫn độ sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở Hiệp định về dẫn độ mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia hoặc nguyên tắc có đi, có lại.

Liên quan tới nội dung trên, trong sáng nay, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội – ông Trần Văn Hằng đã trình bày báo cáo thẩm tra việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đổi xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Ủy ban Đối ngoại nhất trí với kiến nghị cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung một số quy định trong văn bản pháp luật trong nước nhằm nội luật hóa các nội dung của Công ước, tập trung vào các vấn đề sau:

Thứ nhất, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) các nội dung: bổ sung tội danh tra tấn để phù hợp với định nghĩa tra tấn trong đó có hành vi tra tấn về tinh thần như quy định tại Điều 1 Công ước; Sửa đổi, bổ sung quy định về tội dùng nhục hình, tội bức cung và một số hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm con người có thể bị coi là tra tấn; Nghiên cứu bổ sung các quy định đánh giá thiệt hại về tinh thần để đảm bảo quyền được bồi thường của nạn nhân bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục theo quy định tại Điều 14 Công ước chống tra tấn.

Thứ hai, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về dẫn độ đối với tội phạm tra tấn trong Bộ luật tố tụng hình sự và Luật tương trợ tư pháp phù hợp với quy định tại Điều 8 Công ước chống tra tấn.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật tạm giữ, tạm giam; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thi hành án hình sự.

Ngọc Quang