Nghiên cứu điều chỉnh mức hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

10/09/2018 09:00 Trúc Diệp
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
Chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng được hoàn thiện. ảnh: An Nhiên.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 và Khoản 1, Điều 124 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ ngày 1/1/2018 “Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ”.

Trong quá trình triển khai xây dựng văn bản quy định chi tiết nhằm cụ thể hóa nội dung trên theo quy định của luật, Chính phủ gặp một số vướng mắc về giải thích từ ngữ, về làm rõ cơ sở pháp lý bao gồm xác định đối tượng áp dụng, các chế độ Bảo hiểm xã hội và lộ trình thực hiện, thời điểm áp dụng chính sách.

Ngày 31/5/2018, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã có Báo cáo Chính phủ số 44/BC-LĐTBXH về dự thảo tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về nội dung nêu trên.

Trên cơ sở ý kiến của Quốc hội, Bộ sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chính sách.

Về kiến nghị xem xét, nghiên cứu tăng mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Theo quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì từ ngày 1/1/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ % trên mức đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn với các mức hỗ trợ 30% đối với người thuộc hộ nghèo, 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng còn lại.

Bên cạnh đó, Chính phủ “khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân hỗ trợ thêm tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện”. Đồng thời, “căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phù hợp”.

Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện mới được triển khai từ ngày 1/1/2018, trong quá trình triển khai, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội sẽ có đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất trong việc hoàn thiện chính sách và có thể xem xét, kiến nghị việc tăng mức hỗ trợ Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Trúc Diệp