Vững bước đi lên với tinh thần Cách mạng Tháng Tám

19/08/2017 06:59 Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa...

Cách đây tròn 72 năm, với khí thế sục sôi cách mạng, nắm bắt thời cơ “nghìn năm có một”, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân nhất tề đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám “long trời lở đất”, đập tan xiềng xích nô lệ, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền trong cả nước; dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là kết quả của sự phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó, sự lãnh đạo của Đảng và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc có vai trò quyết định.

Quá trình lãnh đạo cách mạng, với tư duy chiến lược sắc bén, Đảng ta đã sớm đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh lịch sử Việt Nam; sớm quan tâm xây dựng lực lượng cách mạng.

Sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật nắm và chớp thời cơ cách mạng, nhanh chóng chuyển từ khởi nghĩa từng phần, tiến đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Ảnh tư liệu.

Tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, toàn dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; vận mệnh đất nước có lúc như ngàn cân treo sợi tóc.

Hơn 7 thập kỷ đã qua, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn mang ý nghĩa thời đại to lớn, trường tồn trong lịch sử dân tộc cùng những bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, luôn mang tính thời sự.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình quốc tế, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình trong nước thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen.

Thực tế, 4 nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng, năm 1994 (nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng Xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch) vẫn đang tồn tại.

Cùng với đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm… diễn biến phức tạp, làm giảm sút lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục bảo vệ và phát huy thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám; kiên trì con đường Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; phát huy cao nhất tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tối đa thuận lợi; chủ động nắm bắt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vững bước đi lên trên chặng đường mới.

Thực hiện Di chúc và những lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII); thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém để sửa chữa, để khắc phục; đề cao và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân, dân với Đảng; xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, gánh vác và hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền cũng như trọng trách mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần xứng đáng cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và giành nhiều thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đang đặt ra những yêu cầu mới; khả năng sẵn sàng chiến đấu, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội cần tiếp tục được nâng cao.

Cùng với làm nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…; Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xả thân trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Gần 73 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta luôn tỏ rõ là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Phát huy tinh thần và hào khí Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn quân phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Theo Quân đội nhân dân