Xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

09/10/2020 06:43 Nhật Minh
GDVN- Chính phủ ban hành Nghị quyết 145/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Chính phủ trong năm 2020.

Nhật Minh