Xây dựng Quân đội nhân dân có bản lĩnh chính trị và khả năng chiến đấu cao

22/12/2017 08:44
Theo Quân đội nhân dân
(GDVN) - Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay đã ra đời.

Ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay ra đời.

Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu, từ 34 chiến sĩ trong "đội quân đàn anh" ấy, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội quân ấy đã không ngừng lớn mạnh, trở thành đội quân vô địch, bách chiến, bách thắng của dân tộc Việt Nam.

Từ trận thắng đầu tiên ở Phai Khắt-Nà Ngần, quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt ách đô hộ trăm năm của thực dân Pháp vào năm 1954.

Ngay sau đó, quân đội ta lại cùng toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến khốc liệt với biết bao hy sinh, gian khổ và lập nên chiến thắng vang dội vào mùa xuân năm 1975, quét sạch bóng quân xâm lược khỏi bờ cõi, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc trường chinh 30 năm, đưa dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới-giai đoạn cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cũng trong hành trình ấy, quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân anh dũng chiến đấu, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngày nay, quân đội ta đang trong tiến trình xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại;

Trong đó ưu tiên một số đơn vị, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Thực hiện mục tiêu ấy, những năm qua toàn quân đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xây dựng Đảng bộ Quân đội thành một khối thống nhất về ý chí và hành động;

Tăng cường rèn luyện, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân.

Toàn quân đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm luôn có tính cơ động cao, làm chủ các trang bị, vũ khí hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến.

Công tác xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng được các bộ, ngành và các địa phương quan tâm, đầu tư thỏa đáng.

Những việc làm thiết thực từ cấp ủy, chính quyền các địa phương về xây dựng tiềm lực quân sự, quốc phòng đã giúp cho thế trận phòng thủ trên từng địa bàn không ngừng được hoàn chỉnh;

Qua đó từng bước hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Lực lượng quân đội luôn có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. ảnh: Quân đội nhân dân.
Lực lượng quân đội luôn có những đóng góp quan trọng vào công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước. ảnh: Quân đội nhân dân.

Để bảo đảm cho quân đội ta luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, các đơn vị trong toàn quân cần tiếp tục phấn đấu xây dựng quân đội ta luôn vững vàng về chính trị, giữ vững bản chất cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Do đó phải tích cực, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân.

Điều quan trọng là phải tập trung xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, bảo đảm tốt sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tích cực xây dựng tình đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, chiến sĩ, trên dưới một lòng, cùng khắc phục, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cao cả của người quân nhân cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch;

Ngăn chặn có hiệu quả hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ trong nội bộ.

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, vì vậy các đơn vị phải ra sức củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Cụ thể là phải tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở;

Giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là trên các địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng;

Thực hiện tốt nhiệm vụ giúp nhân dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm khi nhân dân cần là quân đội có.

Bên cạnh đó phải tích cực tham mưu cho các địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ bằng cách gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, tạo ra sự phát triển hài hòa, bền vững ở tất cả các địa phương.

Trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại, các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng chế, bảo đảm cho bộ đội luôn có đủ sự tự tin trong làm chủ vũ khí trang bị.

Không ngừng đổi mới công tác huấn luyện, bảo đảm cho các đơn vị luôn có sức cơ động cao, có trình độ tác chiến linh hoạt, thích ứng với yêu cầu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện đối phương có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Đồng thời phải biết tận dụng cơ hội, vận dụng phù hợp thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào việc đổi mới công tác đào tạo, huấn luyện, sản xuất và cải tiến vũ khí trang bị, góp phần làm giàu thêm tiềm lực quốc phòng cho đất nước.

Quân đội ta là đội quân cách mạng, anh hùng trong chiến đấu, tiên phong trong lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng.

Với những trang sử hào hùng được viết nên bởi máu xương của bao thế hệ cha anh, thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay phải luôn ghi nhớ, phát huy;

Trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Quân đội nhân dân