Quy định 5 cấp độ rủi ro thiên tai

Quy định 5 cấp độ rủi ro thiên tai
GDVN- Rủi ro thiên tai được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại của thiên tai.