Những ngộ nhận về "bỏ biên chế giáo viên"

Những ngộ nhận về "bỏ biên chế giáo viên"
(GDVN) - Với cách hiểu "biên chế" là một chế độ của cán bộ, công chức thì giáo viên không có "biên chế", vì giáo viên được quản lý và điều chỉnh bởi Luật Viên chức.