Các nhà trường ở Hải Phòng được thu những khoản gì?

28/10/2019 08:59
LÃ TIẾN
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chấn chỉnh các nhà trường thực hiện những khoản thu trong năm học 2019-2020.

Để thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành công văn 1527 ngày 15/8/2019 về thực hiện các khoản thu trong trường học năm học 2019-2020.

Cụ thể, chi tiết từng khoản thu

Theo đó, các quận, huyện chỉ đạo các phòng chức năng liên quan cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020 tại các trường học trên địa bàn.

Trên cơ sở kết quả đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và các điều kiện cho hoạt động dạy và học tại các trường học, các quận, huyện cho phép triển khai thực hiện từng nội dung cụ thể đối với từng trường.

Các nhà trường ở Hải Phòng được thu những khoản gì? ảnh 1
Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng hướng dẫn cụ thể, chi tiết những khoản thu trong năm học 2019-2020 (Ảnh: Lã Tiến)

Tất cả các cơ sở giáo dục phải thực hiện 3 công khai được quy định tại Thông tư số 36/2017 ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập: thực hiện mức thu học phí theo mức thu học phí năm học 2018-2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn Hải Phòng.

Đối với những khoản thu để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể thao, phù hiệu học sinh, vở học tập mang tên trường… các cơ sở giáo dục cần thống nhất chủ trương, kiểu mẫu với phụ huynh học sinh.

Sau đó, phụ huynh học sinh tự lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thực hiện thích hợp.

Đối với những khoản đóng góp được thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như: Tiền ăn, tiền chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú (đồ dùng cá nhân), học phẩm, tiền nước uống…,

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường phải thỏa thuận với phụ huynh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi bảo đảm nguyên tắc thu đủ bù chi và phù hợp với thu nhập bình quân của người dân theo địa bàn.

Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, quán triệt, phổ biến tường minh tới phụ huynh học sinh.

Các nhà trường ở Hải Phòng được thu những khoản gì? ảnh 2
Bộ trưởng Nhạ yêu cầu không được ép buộc phụ huynh đóng tiền đầu năm học

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, do cuộc họp đầu năm học của cha mẹ học sinh quyết định.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không sử dụng quỹ để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường…

Việc chi tiêu quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh phải được lập kế hoạch và được thông qua trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm học và công khai kết quả sử dụng tại cuộc họp cuối kỳ, cuối năm học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong điều kiện ngân sách nhà nước chưa đáp ứng được hết các nhu cầu nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tại các trường, thì các nhà trường thực hiện huy động nguồn đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất trường.

Việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp này cần đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu nêu trong Thông tư 16/2018 ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức thu, quản lý và thông báo dự toán sử dụng, công khai quyết toán các khoản đóng góp tự nguyện theo đúng quy định của pháp luật;

Không tùy tiện lập các quỹ để ép buộc học sinh đóng góp dưới danh nghĩa đóng góp tự nguyện.

Các khoản thu học thêm, học ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài và hoạt động học kỹ năng sống (nếu có) thu phải theo tháng, không thu cả học kỳ hoặc cả năm học.

Các trường vận động phụ huynh tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình theo đúng quy định bởi đây là khoản thu bắt buộc; cần giải thích rõ nội dung và tính chất tự nguyện để phụ huynh không hiểu lầm khi mua các loại bảo hiểm thương mại.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lạm thu

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường không tập trung các khoản thu vào đầu năm học mà chia thành nhiều đợt trong năm học để tránh cho các gia đình phải có những khoản chi đột biến vào đầu năm học.

Đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của từng địa phương; chú ý thực hiện chế độ miễn giảm cho các học sinh diện chính sách, diện hộ nghèo để bảo đảm an sinh xã hội.

Các nhà trường ở Hải Phòng được thu những khoản gì? ảnh 3
Hiệu trưởng các nhà trường phải chịu trách nhiệm, bị xử lý kỷ luật nếu để xảy ra lạm thu (Ảnh: Lã Tiến)

“Các khoản đóng góp cần tuân thủ nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, được hạch toán riêng theo từng khoản thu, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

Các khoản đóng góp phải thông báo công khai bằng văn bản tới từng cha mẹ học sinh”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cũng nêu rõ: Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về các khoản thu tại đơn vị, nếu để xảy ra tình trạng lạm thu sẽ phải chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra các khoản thu trong hè và đầu năm học.

Sở cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo và thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra các khoản thu đầu năm học đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

LÃ TIẾN