1.200 bài báo về "vụ Tiên Lãng"

1.200 bài báo về "vụ Tiên Lãng"
Nếu chính quyền Tiên Lãng thực hiện nghĩa vụ kiểm tra và trả lời với báo chí, thì có lẽ chỉ có 1 bài báo đầu tiên, thay vì có tới 1.200 bài báo sau này.