Đại học quốc gia được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển

08/05/2020 06:31
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Bộ Giáo dục công bố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về Đại học quốc gia, trong đó nêu rõ, Đại học quốc gia được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

Dự thảo Nghị định này áp dụng đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là Đại học quốc gia), các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của Đại học quốc gia.

Theo đó, về vị trí và chức năng, dự thảo quy định, Đại học quốc gia là cơ sở giáo dục đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ, ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở; Đại học quốc gia có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy và tài khoản riêng; là đầu mối được giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch.

Bộ Giáo dục công bố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về Đại học quốc gia, trong đó nêu rõ, Đại học quốc gia được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. (Ảnh: VNU)
Bộ Giáo dục công bố lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định về Đại học quốc gia, trong đó nêu rõ, Đại học quốc gia được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển. (Ảnh: VNU)

Đại học quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, phục vụ cộng đồng, được nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học quốc gia, dự thảo đề xuất, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 1 Điều 29 của Luật Giáo dục đại học và khoản 4 Điều 1 của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung Điều 7 Luật Giáo dục đại học) và các quy định sau đây:

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Nhiều trường đại học dừng việc tổ chức kỳ thi riêng là điều dễ hiểu!
Nhiều trường đại học dừng việc tổ chức kỳ thi riêng là điều dễ hiểu!

Trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận hội đồng Đại học quốc gia. Trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm chủ tịch hội đồng Đại học quốc gia, giám đốc, phó giám đốc Đại học quốc gia.

Ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

Xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về Khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;

Quyết định mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc Đại học quốc gia khi chưa đủ các điều kiện được tự chủ ra quyết định mở ngành theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Đại học quốc gia.

Đại học quốc gia thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Khi cần thiết, chủ tịch hội đồng Đại học quốc gia, giám đốc Đại học quốc gia trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của Đại học quốc gia.

Được làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về những vấn đề liên quan đến hoạt động và phát triển của Đại học quốc gia; thực hiện việc thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra của các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định.

Thùy Linh