Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất

28/12/2019 05:57
Nhật Minh
(GDVN) - Đây là thực trạng được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ ra.

Ngày 27/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành nội vụ.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao các kết quả, thành tích khá toàn diện mà ngành nội vụ đã đạt được trong năm 2019.

Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất ảnh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đại biểu Nhân dân

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ, việc quản lý lĩnh vực tổ chức nhà nước chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, của đất nước và của Chính phủ.

Việc đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất, còn hình thức và chưa là cơ sở chính xác để thực hiện các khâu khác trong công tác cán bộ. Công tác cải cách hành chính mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn chậm…

Một số nhiệm vụ cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Chính phủ còn chậm, đạo đức công vụ, nghề nghiệp và văn hóa công vụ còn những biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh kịp thời.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và các tổ chức phi chính phủ, thi đua khen thưởng, văn thư - lưu trữ vẫn còn những điểm hạn chế.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm tiến hành tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

“Nhiệm vụ của ngành nội vụ là hết sức quan trọng và rất nặng nề. Điều này đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành nội vụ cần nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình trong triển khai nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước”.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, ngành nội vụ tập trung công tác xây dựng thể chế; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy định pháp luật để thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, toàn diện các chủ trương, chính sách của Đảng về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công chức, công vụ…

Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ, chú trọng các quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá, kỷ luật; rà soát những chính sách bất cập trong công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực hình thức trong quy định điều kiện về văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

“Xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải bảo đảm cụ thể, lấy kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao là cơ sở quan trọng để đánh giá, phân loại. Việc xác định biên chế phải bảo đảm khoa học, sát thực tế, tránh việc áp đặt bình quân giữa các bộ, ngành, địa phương”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, đẩy mạnh triển khai thực hiện để hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020;

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Bộ Nội vụ cần tích cực phối hợp, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp, tạo bước đột phá giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.

Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thực chất ảnh 2
“Tôi biết có những đồng chí sai phạm hiện là cán bộ cấp cao

Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục rà soát, tiến hành đánh giá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương và cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, bộ máy; nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, bảo đảm cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, ngành nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết các tôn giáo, đoàn kết lương giáo, thực hiện nhất quán, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để hoạt động mê tín, dị đoan, trục lợi, kích động, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá nhà nước.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị ngành đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Bộ Nội vụ, gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm đoàn kết nội bộ và đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục trong công tác của ngành nội vụ.

Theo đó, nếu chúng ta làm tốt công tác cán bộ, xây dựng bộ máy hành chính nhà nước chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, cải cách tiền lương gắn với tinh giản biên chế sẽ tạo ra chuyển biến lớn trong công tác của ngành.

Đặc biệt, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ phải thực hiện nghiêm minh, công tâm, khách quan, đúng tiêu chuẩn để cán bộ, công chức, viên chức có cơ hội công bằng trong cống hiến cũng như để được xem xét bổ nhiệm là điều hết sức quan trọng.

“Nếu làm không công khai, minh bạch sẽ dẫn đến cục bộ địa phương, lợi ích nhóm, rồi các loại “chạy” thì sẽ làm thui chột cán bộ, để tiêu cực phát triển thì cán bộ tốt cũng thành xấu, số cán bộ không tốt lại có cơ hội ngoi lên”, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ.

Do đó, cần phải chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ công chức, viên chức hiện nay.

Đồng thời, luôn xác định rõ cải cách hành chính phải là một trong 3 khâu đột phá, nên cần tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về cải cách hành chính, qua đó phát hiện nơi nào, cán bộ nào làm việc trì trệ, qua loa, hình thức mà không đi vào thực chất.

Như trong cải cách hành chính có những nơi chỉ cắt bỏ những thủ tục hành chính “râu ria” mà không cắt bỏ thủ tục hành chính lớn có ý nghĩa thực chất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, trước đây, ở một số địa phương có ban hành chính sách “thu hút nhân tài” khác nhau. Qua quá trình làm việc, cần có giải pháp để sàng lọc, đánh giá việc thu hút người có tài năng vào làm việc khu vực công, đồng thời cũng xem xét lại những người dôi dư hiện nay thế nào, cách giải quyết ra sao. Trong quá trình làm việc của công chức cũng phải có thử thách, sàng lọc đối với những người thuộc diện “thu hút nhân tài” trước đây.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu “người làm công tác nội vụ, tôn giáo, khen thưởng, lưu trữ… ngoài kiến thức chung phải có, cần kiến thức chuyên môn sâu và trải nghiệm thực tế công tác để xử lý và giải quyết công việc hiệu quả.

Điều này cũng là nhiệm vụ đặt ra đối với việc đào tạo, bồi dưỡng sinh viên và cán bộ công chức, viên chức của Học viện Hành chính quốc gia và Đại học Nội vụ hiện nay”.

Nhật Minh