Phụ huynh có hài lòng với Bộ không?

Phụ huynh có hài lòng với Bộ không?
(GDVN) - Có 5 mức đánh giá từ thấp đến cao thể hiện cảm nhận của người trả lời về từng khía cạnh cụ thể của dịch vụ giáo dục công hiện nay. Phụ huynh đánh giá thế nào?