Nếu không nâng cao được chất lượng thì nên xóa bỏ hệ tại chức

Nếu không nâng cao được chất lượng thì nên xóa bỏ hệ tại chức
(GDVN) - Nếu ai đó cho rằng mình học tại chức nhưng rất giỏi, rất tốt thì có thể hoàn toàn tìm cho mình một công việc ở một công ty liên doanh, công ty nước ngoài chẳng hạn. Ở đó có thu nhập cao, có điều kiện để tiếp tục phát huy chứ sao lại phản ứng và cứ nằng nặc đòi vào cơ quan nhà nước dù biết lương thấp?