Giám đốc đại học vùng được quyết định cho phép mở ngành đào tạo

01/02/2020 06:31
Thùy Linh
(GDVN) - Giám đốc đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thuộc đại học vùng.

Đó là một trong những nội dung chính của dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên. Cụ thể, tại Điều 11 của dự thảo Quy chế quy định về mở ngành đào tạo như sau:

Giám đốc đại học vùng quyết định cho phép mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ (bao gồm cả các ngành chưa có trong danh mục mã ngành cấp 4, các chương trình tiên tiến nhập khẩu, liên kết, chương trình chất lượng cao) đối với các đơn vị thành viên (trừ các trường đại học thành viên đã đủ điều kiện tự chủ theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học) theo phương hướng hoạt động của hội đồng đại học, phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở ngành đào tạo theo quy định.

Các đơn vị thành viên có nhiệm vụ xây dựng, báo cáo đại học vùng phê duyệt đề án mở ngành đào tạo theo quy định.

Theo Dự thảo, Giám đốc đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thuộc đại học vùng. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Theo Dự thảo, Giám đốc đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thuộc đại học vùng. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Dự thảo nêu rõ, Quy chế quy định về tổ chức và quản lý đào tạo như sau:

Đại học vùng có trách nhiệm tổ chức và quản lý đào tạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc đại học vùng theo quy định; giám sát, kiểm tra việc tổ chức và quản lý đào tạo tại các trường đại học thành viên của đại học vùng theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị thành viên của đại học vùng có trách nhiệm tổ chức, quản lý đào tạo tại đơn vị mình theo quy định; báo cáo đại học vùng về kết quả thực hiện theo quy định.

Về chương trình đào tạo, giáo trình, dự thảo có nêu: Giám đốc đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ đối với các đơn vị thuộc đại học vùng; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của các đơn vị thuộc và trực thuộc đại học vùng theo quy định.

Một năm nước rút gỡ nút thắt cơ chế, chính sách của ngành giáo dục

Thủ trưởng các đơn vị thành viên của đại học vùng quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình giáo dục đại học của đơn vị mình theo quy định.

Dự thảo Quy chế cũng quy định về tuyển sinh: Đại học vùng tự chủ về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng, đồng thời là đầu mối về tuyển sinh của toàn đại học vùng.

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu xã hội và nguồn lực trong toàn đại học vùng, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị thành viên; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 22/3/2020. 

Thùy Linh