Giảng viên ĐH, CĐ được hưởng phụ cấp ưu đãi, thâm niên, chức vụ ra sao?

27/01/2023 06:48
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giảng viên các trường cao đẳng, đại học công lập còn được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm...

Trong bài viết hôm nay xin được cung cấp thông tin về việc được hưởng các loại phụ cấp của giảng viên đang giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học công lập.

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Quy định phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên đại học, cao đẳng

Mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC quy định mức phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

"a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

b) Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

c) Mức phụ cấp 35% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;

e) Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Việc xác định địa bàn miền núi thực hiện theo quy định của Uỷ ban Dân tộc; địa bàn hải đảo theo thực tế địa lý; địa bàn vùng sâu, vùng xa tuỳ theo đặc điểm của từng địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn sau khi có ý kiến thống nhất của Liên Bộ."

Căn cứ quy định trên đây thì mức phụ cấp ưu đãi đối với giảng viên đại học cụ thể như sau:

- Đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng (trừ các giảng viên giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) thì có mức phụ cấp ưu đãi là 25%.

- Đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (địa học, cao đẳng) thì có mức phụ cấp ưu đãi là 40%.

- Đối với giảng viên đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng thì có mức phụ cấp ưu đãi là 45%.

Cách tính phụ cấp được quy định: Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Quy định phụ cấp thâm niên đối với giảng viên đại học, cao đẳng

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về những đối tượng được áp dụng quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo như sau:

- Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

+ Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

+ Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

+ Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Theo quy định trên, tại Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm: Giảng viên cao cấp (hạng I)- Mã số: V.07.01.01; Giảng viên chính (hạng II)- Mã số: V.07.01.02; Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03; Trợ giảng (hạng III) - Mã số: V.07.01.23.

Còn tại Thông tư 35/2020/TTBGDĐT quy định chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm bao gồm: Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.08.20; Giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) - Mã số: V.07.08.21; Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) - Mã số: V.07.08.22.

Như vậy, cả giảng viên giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm, đại học công lập đều thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo dựa vào Điều 4 Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Mức phụ cấp thâm niên

1. Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

2. Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…”

Theo như quy định trên thì giảng viên tham gia giảng dạy và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 5 năm trở lên thì sẽ được tính phụ cấp thâm niên là 5% trên mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung.

Bắt đầu từ năm thứ 6 đóng bảo hiểm xã hội thì mức phụ cấp thâm niên giáo viên sẽ tăng thêm 1% cho mỗi 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nghĩa là giáo viên đóng bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng trong năm thì mức phụ cấp thâm niên là 6%, năm thứ 7 sẽ là 7%,... tương tự cách tính như thế để xác định cho những năm đóng bảo hiểm xã hội tiếp theo.

Quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo của giảng viên

Theo quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT, chế độ phụ cấp chức vụ được áp dụng đối với cán bộ, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm:

Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng khoa, phó khoa… của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

Hệ số phụ cấp chức vụ của giảng viên các trường đại học quy định tại Thông tư 33/2005/TT-BGDĐT như sau:

Thứ tự

Cơ sở giáo dục

Chức vụ lãnh đạo

Hệ số phụ cấp

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Cơ sở đại học trọng điểm:

- Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng

- Giám đốc

- Chủ tịch Hội đồng đại học

- Phó giám đốc

- Trưởng ban và tương đương

- Phó trưởng ban và tương đương

1,10

1,05

1,00

0,80

0,60- Trường đại học trọng điểm

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Phó hiệu trưởng

1,10

0,95

0,90


2

Trường đại học khác

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Phó hiệu trưởng

1,00

0,85

0,80
- Trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương.

- Phó trưởng khoa, phòng, ban, trạm, trại, xưởng, trung tâm, bộ môn trực thuộc trường và tương đương.

- Đối với các khoa lớn (có số cán bộ giảng dạy từ 40 người trở lên hoặc có từ 5 tổ bộ môn trở lên):

+ Trưởng khoa

+ Phó trưởng khoa

- Các chức danh lãnh đạo trực thuộc khoa:

+ Trưởng bộ môn, trạm, trại, xưởng, trung tâm và tương đương.

+ Phó trưởng bộ môn, trạm, trại, xưởng, trung tâm và tương đương

0,50

0,40

0,60

0,50

0,40

0,30

Áp dụng chung cho tất cả các

Bên cạnh đó, giảng viên các trường cao đẳng, đại học công lập còn được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm, các loại phụ cấp khi công tác ở vùng khó khăn,…theo quy định của pháp luật.

Trên đây là quy định và mức hưởng các loại phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ liên quan đến giảng viên đại học, cao đẳng công lập.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam