Bỏ điểm kiểm tra 1 tiết và tối đa 6 đầu điểm một kỳ

20/05/2020 13:45 Tùng Dương
(GDVN) - Bộ Giáo dục công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, sẽ giới hạn 1 học kỳ chỉ còn 1 điểm kiểm tra giữa kỳ, 1 điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết.

Điểm mới là tối đa 6 đầu điểm một kỳ, bỏ điểm kiểm tra một tiết, dự thảo đã thống nhất số đầu điểm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ cho mỗi môn học, theo hướng giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành.

Cụ thể, trong kiểm tra định kỳ sẽ giới hạn một học kỳ chỉ còn một điểm kiểm tra giữa kỳ và một điểm kiểm tra cuối kỳ, không còn điểm kiểm tra một tiết nữa. Quy định thời gian cho kiểm tra bài giữa kỳ và cuối kỳ cũng được điều chỉnh, phụ thuộc vào từng môn học.

Điểm mới là tối đa 6 đầu điểm một kỳ, bỏ điểm kiểm tra một tiết, dự thảo đã thống nhất số đầu điểm đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ cho mỗi môn học, theo hướng giảm số đầu điểm so với quy định hiện hành. Infographic: Tùng Dương.

Đối với những môn học có dưới 70 tiết 1 năm học, đề kiểm tra giữa kỳ chỉ dưới 45 phút, đề cuối kỳ không vượt quá 60 phút. Những môn nhiều tiết hơn, đề giữa kỳ không quá 60 phút và cuối kỳ không quá 90 phút.

Đối với kiểm tra đánh giá thường xuyên, môn học có từ 35 tiết trở xuống trong 1 năm học sẽ có 2 đầu điểm, môn học từ trên 35 tiết đến 70 tiết trong 1 năm có 3 đầu điểm, môn học trên 70 tiết trong 1 năm có 4 đầu điểm.

Tuy nhiên, số lần kiểm tra đánh giá thường xuyên không bị giới hạn bởi số đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên. Ví dụ, môn học có 2 đầu điểm kiểm tra nhưng giáo viên có thể thực hiện đến 3-4 lần kiểm tra đánh giá học sinh để lấy 2 đầu điểm đó.

Mục đích là khuyến khích học sinh nỗ lực học tập hơn để có thể cải thiện điểm số. Đây chính là kiểm tra, đánh giá vì sự tiến bộ của người học, tạo động lực phát triển cho người học.

Điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra đánh giá giữa kỳ tính hệ số 2, điểm kiểm tra đánh giá cuối kỳ tính hệ số 3.

Tùng Dương