Hà Nội chuẩn bị xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên năm 2020

18/06/2019 06:16 Theo sogd.hanoi.gov.vn
(GDVN) - Sở Nội vụ Hà Nội báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2019 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020.

Căn cứ Công văn số 1200/SNV – CĐBC ngày 31/5/2019 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế năm 2019 và xây dựng kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2020.

Hà Nội chuẩn bị xây dựng kế hoạch biên chế giáo viên năm 2020 (Ảnh minh họa: vtv.vn).

Để có cơ sở tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kế hoạch biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị công lập trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Lập kế hoạch biên chế năm học 2019-2020

Căn cứ Nghị định 41/2012/NĐCP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và Thành phố về vị trí việc làm và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; chỉ tiêu tuyển sinh được giao năm học 2019-2020 của đơn vị; căn cứ nhu cầu sử dụng biên chế và lao động hợp đồng thực tế của đơn vị năm học 2019-2020 và những năm tiếp theo để thực hiện:  

- Báo cáo kết quả sử dụng biên chế năm học 2018-2019 và kế hoạch biên chế năm học 2019-2020 (theo mẫu đề cương kèm theo);

- Lập biểu dự kiến kế hoạch biên chế, kế hoạch tiếp nhận, tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 (theo biểu mẫu các cấp học gửi kèm: KH01 - THPT chuyên; KH02 – THPT; KH03 – TCCN; KH04 – THCS; KH05 – TH; KH06 – MN);

- Lập danh sách công chức, viên chức và lao động hợp đồng tại thời điểm 01/6/2019 (theo mẫu DS01 gửi kèm);

- Lập danh sách giáo viên, nhân viên hợp đồng trong năm học 2018-2019 (theo mẫu DS02 gửi kèm);


Sở Giáo dục Hà Nội chính thức yêu cầu lập kế hoạch biên chế ngành giáo dục

* Đối với các trường Trung học phổ thông khi lập biểu dự kiến kế hoạch biên chế năm 2019-2020, các đơn vị lưu ý:

- Các Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

- Tham khảo Bảng tra cứu lập kế hoạch biên chế giáo viên các trường Trung học phổ thông năm học 2019-2020 gửi kèm để xác định số lượng, cơ cấu giáo viên các môn học;

- Báo cáo chính xác số tiết tự chọn, số tiết kiêm nhiệm của giáo viên, số tiết dạy trung bình của 01 giáo viên/tuần theo từng môn học để làm căn cứ đề xuất biên chế;

- Phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với giáo viên phù hợp, đúng quy định để đảm bảo cơ cấu giáo viên hợp lý và chỉ đề nghị bổ sung biên chế khi một số tiết dạy trung bình của giáo viên hiện có môn học đó vượt quá số tiết định mức 17 tiết/tuần.

Khuyến khích các đơn vị sử dụng tiết kiệm biên chế thấp hơn định mức 2,25 giáo viên/01 lớp nhằm hạn chế hiện tượng thừa giáo viên cục bộ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

2. Tổng hợp các biểu báo cáo thống kê (tính tại thời điểm 01/6/2019)

- Thống kê số lượng, chất lượng công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập (theo biểu mẫu số 01 gửi kèm);

- Báo cáo danh sách và tiền lương công chức, viên chức và lao động hợp đồng đơn vị sự nghiệp công lập (theo biểu mẫu số 02 gửi kèm);

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị hoàn thành báo cáo và các biểu thống kê, nộp 02 bộ về Sở (qua phòng Tổ chức cán bộ) đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ Email của cán bộ phụ trách địa bàn trước ngày 20/6/2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ bố trí lịch làm việc với từng đơn vị để thống nhất kế hoạch biên chế năm học 2019-2020 (lịch làm việc cụ thể sẽ thông báo trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn.

Theo sogd.hanoi.gov.vn