Hà Nội tính mức trần tiền dạy thêm

08/02/2013 07:18 GD&TĐ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có ý kiến chỉ đạo về dự thảo quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Hà Nội, đánh giá Dự thảo quy định đã đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về nội dung, các đề mục. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế về thể thức và nội dung.

Để hoàn thiện Dự thảo Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hoàn thiện Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố. Về nội dung, Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Tài chính hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến các sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Tư pháp thẩm định và chịu trách nhiệm trước UBND TP về nội dung thẩm định Dự thảo theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính tham mưu mức trần dạy thêm, học thêm, tránh thị trường hóa trong dạy thêm, học thêm.

Theo dự thảo do Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND TP Hà Nội, đối với tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường; nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh, quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, mức thu tiền học thêm do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm. Tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền học thêm.

GD&TĐ