Hướng nghiệp và cách đánh giá kết quả học tập những năm 1980

07/08/2017 06:23 Thùy Linh
(GDVN) - Tháng 3/1981, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định về công tác hướng nghiệp và sửa đổi chế độ đánh giá và thi ở trường phổ thông.

Theo tài liệu mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có được, công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông những năm 80 gắn với một số nhiệm vụ cụ thể. 

Khi đó, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông được xác định là một vấn đề có ý nghĩa to lớn đối với việc sử dụng hợp lý có hiệu quả tiềm lực lao động của đất nước nhất là trong những năm gần đây, hàng năm có hơn nửa triệu học sinh phổ thông cơ sở và gần 20 vạn học sinh phổ thông trung học ra trường. 

Được biết, ngày 19/3/1981, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định về công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp phổ thông cơ sở tốt nghiệp ra trường. 

Nhìn lại công tác hướng nghiệp và cách đánh giá kết quả học tập những năm 80 (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Nghị quyết đã chỉ ra rõ công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, đồng thời phù hợp với năng khiếu cá nhân, công tác hướng nghiệp ở nhà trường gắn với các nhiệm vụ: 

- Giáo dục thái độ lao động đúng đắn. 

- Tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với một số nghề. 

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để hướng nghiệp bồi dưỡng chọn nghề thích hợp. 

- Động viên hướng dẫn học sinh đi làm những nghề, đi những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hóa. 

Trường phổ thông tiến hành giáo dục nghề nghiệp theo các hình thức: 

- Hướng nghiệp qua các môn học. 

- Hướng nghiệp qua giáo dục lao động sản xuất. 

- Hướng nghiệp qua việc giới thiệu các ngành nghề. 

- Hướng nghiệp qua các hoạt động ngoại khóa. 

Vấn đề đánh giá kết quả học tập ở trường phổ thông: 

Cùng với đó, tháng 3/1981, Hội đồng Bộ trưởng cũng đã ban hành quyết định về sửa đổi chế độ đánh giá và thi ở trường phổ thông. 

Quyết định này nêu rõ phải kết hợp việc đánh giá của các kỳ thi với đánh giá cả quá trình học tập, rèn luyện của học sinh trong năm học và cả cấp học về mọi mặt và tu dưỡng đạo đức, rèn luyện thể lực và thực hành lao động. 

Cuối mỗi năm học đều có kỳ kiểm tra chất lượng để giúp học sinh ôn tập và hệ thống hóa toàn bô kiến thức đã thu thập trong năm trên cơ sở nắm vững kiến thức cơ bản nhất trong chương trình học tập. 

Hết bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học học sinh phải qua một kỳ thi tốt nghiệp, Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định công khai nội dung những vấn đề thi tốt nghiệp cấp học bằng việc đưa ra hệ thống những câu hỏi, những bài tập liên quan đến nội dung đó, công khai điểm thi của học sinh, công khai biểu điểm và điểm chuẩn tốt nghiệp.

Việc thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học được tiến hành dưới hình thức thi viết 4 môn (Toán, Văn và hai môn chọn trong các môn : Sử hoặc Địa lý hoặc Hóa, Sinh hoặc Ngoại ngữ). 

Thùy Linh