Không được quá 70 trẻ trong một lớp mầm non tư thục

27/03/2018 09:52 Linh Hương
(GDVN) - Đây là nội dung sửa đổi theo dự thảo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục vừa được Bộ Giáo dục đưa ra lấy ý kiến ngày 26/3.

Theo đó, Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 14. Cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

1. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có cơ cấu, tổ chức đảm bảo các yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại Điều lệ trường mầm non và phù hợp với điều kiện, quy mô của nhóm, lớp.

2. Trẻ em trong nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được tổ chức theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Số trẻ em trong một nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có không quá 70 (bảy mươi) trẻ.

Theo quy định được nêu trong dự thảo, không được quá 70 trẻ trong một lớp mầm non tư thục (Ảnh minh họa: Xuân Quang)

3. Mỗi cơ sở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục có 01 (một) tổ trưởng chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn do chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

a) Tổ trưởng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non.

b) Tổ trưởng chuyên môn có bằng tốt nghiệp từ trung cấp sư phạm mầm non trở lên, có kinh nghiệm ít nhất 02 (hai) năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non; đảm bảo sức khỏe, tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định.

c) Trường hợp chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đảm bảo các quy định tại Điểm b khoản này thì đồng thời có thể làm tổ trưởng chuyên môn.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ chức kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và nhóm trẻ; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định hiện hành.”

Dự thảo lấy ý kiến từ ngày 26/3-24/5.

Linh Hương