Ngành giáo dục "xin" 400 tỷ đồng để thay cách dạy chữ, dạy người

27/09/2014 09:38 Xuân Trung - Ngọc Quang
(GDVN) - Trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, Chính phủ đã xây dựng Đề án và trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết mới về chương trình, sách giáo khoa.

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là cơ sở pháp lý để Chính phủ triển khai tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo.

Tờ trình Đề án này do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đọc trước Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng nay (27/9). Trong đó nguyên tắc đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ quán triệt đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết 29 và các nghị quyết khác của Ban chấp hành Trung ương; tuân thủ các quy định của Hiến pháp (Điều 61) và của Luật Giáo dục.

Ảnh minh họa

Tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thành công của nền giáo dục Việt Nam. Đề án sẽ tham khảo, học hỏi một cách có chọn lọc và có hệ thống kinh nghiệm, thành tựu giáo dục của các nước, nhất là các nền giáo dục phát triển có điều kiện tương đồng với Việt Nam.

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực để phát triển phẩm chất và năng lực người học; chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển khả năng sáng tạo, ý thức tự học. Chú trọng và tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa này đảm bảo tiếp nối, liên thông giữa chương trình cấp học, lớp học, giữa các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia biên soạn sách giáo khoa (sách in và sách điện tử) trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông đã được  Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Chương trình, sách giáo khoa sẽ đổi mới những gì?

Theo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ tập trung đổi mới mục tiêu giáo dục. Trong đó đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục; góp phần quan trọng vào việc xây dựng con người có năng lực và phẩm chất tốt.

Chuyển từ mục tiêu tập trung vào trang bị kiến thức, kỹ năng sang mục tiêu hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực người học, đảm bảo hài hoà giữa “dạy chữ”, “dạy người” và định hướng nghề nghiệp; tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hoà cả thể chất và tinh thần.

Kiến nghị cứ 3 triệu dân có một cụm thi

(GDVN) - Với kiến nghị này của PGS. Trần Xuân Nhĩ sẽ giúp các thí sinh rút ngắn khoảng cách khi thi ở các cụm thi, các tỉnh có dân số đông có thể có một cụm thi.

Ngoài ra, tiếp tục đổi mới nội dung giáo dục, đảm bảo chuẩn hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế; đảm bảo tính hoàn chỉnh, linh hoạt, liên thông, thống nhất trong và giữa các cấp học; tích hợp và phân hoá hợp lý, có hiệu quả; tinh giản, thiết thực, gắn với thực tiễn, phù hợp với lứa tuổi và trình độ nhận thức của học sinh; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đề cao yêu cầu hình thành và phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Nội dung giáo dục được lựa chọn là những tri thức cơ bản, đảm bảo vừa hội nhập quốc tế, vừa gắn với thực tiễn Việt Nam trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đề cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Chương trình sẽ được xây dựng thành một chỉnh thể, nhất quán từ lớp 1 đến lớp 12. Thiết kế chương trình theo hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông).

Tích hợp cao các lĩnh vực giáo dục, các môn học ở tiểu học và trung học cơ sở để giảm tải, giảm kiến thức hàn lâm, giảm số lượng môn học bằng cách lồng ghép những nội dung gần nhau của nhiều môn học vào cùng một lĩnh vực hoặc bổ sung, phát triển môn học tích hợp đã có trong chương trình hiện hành  tạo thành môn học mới.

Mất hơn 400 tỷ cho Đề án

Tổng kinh phí dự kiến: 462 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa (bao gồm cả lực lượng biên soạn sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân đăng ký biên soạn sách giáo khoa); xây dựng, thẩm định chương trình; biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; thẩm định sách giáo khoa (dự kiến 04 bộ); nghiên cứu mô hình sách giáo khoa điện tử để từng bước biên soạn, thực nghiệm và sử dụng ở những nơi có đủ điều kiện; biên soạn tài liệu phục vụ tập huấn giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình; tập huấn cho đội ngũ cốt cán về quy trình, kĩ thuật tổ chức tập huấn qua Internet cho giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông; tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa.

Xuân Trung - Ngọc Quang