Nghệ An có thêm chính sách mới đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú

13/07/2019 08:11 Nguyễn Đình Anh
(GDVN) - Trường Phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/ tháng/ 30 học sinh...

Chấp thuận Tờ trình số 4077/T Tr - UBND ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc “Đề nghị Ban hành Nghị quyết về chế độ hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; định mức khoản kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An”;

Tại phiên làm việc sáng ngày 12 tháng 7 năm 2019 của kỳ họp thứ 9; Cùng với việc ban hành 21 Nghị quyết quan trọng về Kinh tế - Xã hội, An ninh - quốc phòng; Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII còn Ban hành 1 Nghị quyết về Giáo dục và Đào tạo, quyết định các chính sách sau:

Thứ nhất là chính sách về chế độ hỗ trợ đối với nhân viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú, Phổ thông dân tộc bán trú.

Nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ hệ số 0,2 mức lương cơ sở / tháng.

Thứ hai là định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú.

Học sinh bán trú tại vùng biên xứ Nghệ. Ảnh: Baonghean.vn

Căn cứ vào tính chất, khối lượng công việc và điều kiện, các trường xác định hợp đồng lao động nấu ăn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trình Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện xem xét đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong Kế hoạch tổng số người làm việc hàng năm hoặc hợp đồng thuê khoán công việc; Việc ký hợp đồng lao động được tiến hành theo Luật Lao động.


Lên Đồng Văn xem học sinh tiểu học trồng rau, nuôi lợn sau giờ học

Trường phổ thông dân tộc nội trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí bằng 200% mức lương cơ sở/ tháng/ 30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức và không quá 11 tháng/ năm đối với trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông, không quá 10 tháng/ năm đối với trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo bố trí trong chi thường xuyên hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác của cơ quan đơn vị.                

Các chủ trương mới ban hành này của tỉnh Nghệ An sẽ là một giải pháp tích cực góp phần vào việc nâng chất lượng giáo dục và chất lượng cuộc sống cho con em thuộc vùng miền núi và dân tộc của tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Đình Anh