Niềm vui cuối năm của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh

07/12/2019 06:44 Ánh Dương
(GDVN) - Đảm bảo chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố là một trong những nội dung đáng chú ý của văn bản này.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 4496/GDĐT- KHTC gửi Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở về việc thực hiện công tác tài chính và tài sản cuối năm 2019.

Đảm bảo chế độ chính sách cho giáo viên/nhân viên

Sở yêu cầu đơn vị rà soát các đối tượng thuộc diện truy lãnh phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức hòa nhập trong cơ sở giáo dục từ tháng 09 năm 2015 đến tháng 02 năm 2016 (thời gian ngừng thực hiện Quyết định số 69/2011/QĐ-UBND), tháng 11, tháng 12 năm 2017 (thời gian ngừng thực hiện Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND) và năm 2018 để thanh toán hoàn tất trong năm 2019. 

Các đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện các chế độ chính sách khác như: phụ trội, phụ cấp thâm niên nhà giáo, chế độ bảo hiểm cho người lao động… để hoàn thành việc chi trả kinh phí theo đúng quy định trong năm tài chính.

Rà soát dự toán ngân sách được giao và các khoản thu tại đơn vị. Kết thúc năm ngân sách, sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, số chi thực tế thấp hơn dự toán kinh phí được giao thì phần chênh lệch này được xác định là kinh phí tiết kiệm được.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo các chế độ, quyền lợi về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ đối với người lao động theo nguyên tắc công bằng, minh bạch và công khai.

Niềm vui cuối năm của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh chỉ mang minh họa: Giaoducthoidai.vn)

Về phương án chi thu nhập tăng thêm cho cá nhân, Sở yêu cầu các đơn vị chú ý các điểm sau:

Đảm bảo theo nguyên tắc người có hiệu quả công tác cao, có đóng góp nhiều hoạt động của đơn vị (trong năm 2019) thì được hưởng cao hơn và ngược lại; Xây dựng phương án chi trả thu nhập tăng thêm cho phù hợp tại đơn vị.

Lưu ý độ chênh lệch giữa các mức thu nhập giữa cán bộ quản lý, viên chức nhằm đảm bảo sự hài hoà, đoàn kết và tiết kiệm.

Cần phân biệt rõ chế độ thu nhập tăng thêm và tiền thưởng Tết. Thủ trưởng đơn vị thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị hiểu rõ đầy đủ về ý nghĩa của mỗi loại thu nhập để vừa thực hiện tốt sự công bằng và động viên tốt được người lao động trong quá trình lao động, cống hiến.

Tổng thu nhập hằng năm của cán bộ, công chức, viên chức theo lương là thống nhất giữa các trường từ chính sách chung.

Việc điều tiết thời điểm nhận là do Hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm của đơn vị quyết định nên vào thời điểm gần tết có đơn vị nhận nhiều, có đơn vị nhận ít, lãnh đạo nhà trường cần lắng nghe ý kiến của tập thể trong đơn vị để chọn phương án điều tiết phù hợp cho các năm tiếp theo.

Công khai kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, mức thu nhập tăng thêm và tạo điều kiện cho từng thành viên của đơn vị tham gia giám sát thực hiện. 

Chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03


Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh 50 giáo viên, cán bộ ngành giáo dục tiêu biểu

Đặc biệt, công tác thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố (chi thu nhập tăng thêm theo quý), Sở yêu cầu:

Thực hiện rà soát, tính toán nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03 năm 2019 đúng quy định.

Sau khi tính toán hết các nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị, trường hợp đã trích lập đầy đủ nguồn cải cách tiền lương theo quy định nhưng dự kiến nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh thu nhập tăng thêm còn thiếu so với nguồn hiện có (tức nhu cầu lớn hơn nguồn); các đơn vị đề nghị ngân sách nhà nước cấp bổ sung dự toán kinh phí cho đơn vị để thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá, phân loại,chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND cho cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định 4631/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018, Công văn 2980/UBND-VX ngày 22 tháng 7 năm 2019, Công văn 4634/UBND-VX ngày 8 tháng 11 năm 2019 và các Công văn ban hành theo từng thời điểm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn đã triển khai, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trong tháng 12 năm 2019 các đơn vị phải tiến hành rà soát, phân loại lại các đối tượng đã chi trong năm 2018, 2019 để có cơ sở điều chỉnh, truy lãnh hoặc thu hồi (trong trường hợp đánh giá, phân loại chưa đúng quy định) đối với khoản thu nhập tăng thêm quý II, III, IV năm 2018 và quý I, II năm 2019 cho các cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị theo đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung văn bản theo đúng quy định. 

Tài liệu tham khảo:

//hcm.edu.vn/thong-bao/ve-thuc-hien-cong-tac-tai-chinh-va-tai-san-cuoi-nam-2019-kinh-gui-hieu-truong-c-c41009-63702.aspx

Ánh Dương