Phụ cấp thâm niên nhà giáo đâu phải cứ thích cắt là … cắt!

04/06/2020 06:26 Sơn Quang Huyến
GDVN- Thời gian gần đây giáo viên rất lo lắng chuyện Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ 01/7/2020, giáo viên sẽ bị cắt thâm niên.

Lo lắng đó là có cơ sở, vì Điều 76. Luật Giáo dục có ghi: “Tiền lương

Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.”

Theo Điều 76, lương của “Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ.” hoàn toàn không có phụ cấp thâm niên nữa.

Như vậy khi và chỉ khi có bảng lương “vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp” nhà giáo mới được hưởng lương theo vị trí việc làm và chỉ khi đó phụ cấp thâm niên mới bị cắt!

Nhiều nhà giáo lo lắng về chế độ phụ cấp thâm niên bị cắt. (Ảnh minh họa: Baochinhphu.vn)

Đã có bảng lương theo vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp chưa?

Bộ Nội vụ có báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 và kế hoạch triển khai năm 2020 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ.

Theo đó “Trong Quý III và Quý IV năm 2020, các cơ quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới

(dự kiến Ban Bí thư ban hành Quyết định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức khu vực Đảng, đoàn thể;

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; các Bộ ban hành Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện).

Tổ chức các Hội nghị tập huấn về chế độ tiền lương mới để thực hiện từ năm 2021”.[1]

Nếu bị cắt thâm niên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm nghìn nhà giáo (Ảnh minh họa: Tintuc.vn)
Nếu cắt thâm niên nhà giáo lúc này, chúng tôi chẳng biết sẽ xoay sở thế nào?

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định lương và phụ cấp giáo viên sẽ tăng từ ngày 1/1/2021, còn thông tin tăng lương và phụ cấp từ năm 2020 là chưa chính xác.

Cũng theo ông Hoàng Đức Minh, trong thời gian từ tháng 7/2020 đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới vào năm 2021, lương của giáo viên, kể cả với giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn vẫn thực hiện theo các quy định của Chính phủ, trong đó có cả lộ trình tăng mức lương cơ sở.

Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã tham mưu lãnh đạo Bộ Xây dựng đề án “Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp theo nghề đối với công chức, viên chức ngành giáo dục”.

Đề án này cục đã chuyển sang Bộ Nội vụ xem xét, tính toán và áp dụng vào ngày 1/1/2021” [2]

Mặt khác theo Nghị quyết số 27-NQ/TW “Từ năm 2021, áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị”.

Trả lương theo vị trí việc làm thực hiện từ 01/01/2021, trong đó có lương nhà giáo; hay nói cách khác trả lương theo vị trí việc làm cho nhà giáo thực hiện từ 01/01/2021.

Như vậy chuyện cắt phụ cấp thâm niên của giáo viên từ ngày 01/7/2020 khi luật giáo dục có hiệu lực sẽ không xảy ra.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/trien-khai-thuc-hien-che-do-tien-luong-moi-tu-41457.html

[2] https://ngaynay.vn/giao-duc/thong-tin-tang-luong-va-phu-cap-giao-vien-tu-nam-172020-la-chua-chinh-xac-163566.html

Sơn Quang Huyến