Quan điểm của Bộ Nội vụ về đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục

21/02/2020 07:20 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ thì các đề xuất trên chỉ ở góc độ nghiên cứu độc lập, luận cứ khoa học chứ chưa phải ý kiến của Bộ Nội vụ.

Ngày 19/02/2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý “Báo cáo đề xuất, kiến nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026”.

Trong Hội thảo có báo cáo đề xuất: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ rút gọn số bộ, cơ quan ngang bộ từ 22 xuống 20 bộ, cơ quan ngang bộ, theo đó hợp nhất Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành Bộ Tài chính – Kế hoạch, Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng thành Bộ Giao thông và Xây dựng.

Ông Vũ Đăng Minh, chánh văn phòng Bộ Nội vụ cho rằng, các đề xuất liên quan đến cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang trong quá trình nghiên cứu chứ chưa phải ý kiến chính thức của Bộ Nội vụ (ảnh Trinh Phúc).

Ngoài ra, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa một số bộ, cơ quan ngang bộ như giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo; giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ.

Đề xuất thành lập lại Bộ Giáo dục và chuyển nhiệm vụ đào tạo về Bộ Khoa học và Công nghệ và đổi tên Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học - Công nghệ và Đào tạo.

Đồng thời, điều chuyển việc đào tạo nghề từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bộ Khoa học – Công nghệ và Đào tạo. Thành lập Bộ Công Thương và Du lịch; Bộ Văn hóa – Thể thao và Thanh niên.

Về cơ cấu nhân sự của Chính phủ gồm: Thủ tướng Chính phủ; 04 Phó Thủ tướng Chính phủ và 20 Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ[1].

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Bởi nếu được áp dụng thì sẽ tác động lớn đến tổ chức bộ máy và hoạt động của nhiều bộ ngành hiện nay.

Để hiểu rõ hơn thông tin trên, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ.

Xung quanh vấn đề này, ông Minh cho rằng đây là đề xuất của một công trình nghiên cứu độc lập ở một góc độ khoa học. Đang trong quá trình nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học để lấy ý kiến góp ý.

Những đề xuất này ở góc độ của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Đến nay, Bộ Nội vụ và lãnh đạo Bộ chưa báo cáo.

Ông Minh nhấn mạnh rằng: “Các đề xuất trên chỉ ở góc độ nghiên cứu độc lập, luận cứ khoa học chứ chưa phải ý kiến của Bộ Nội vụ”.

Tài liệu tham khảo

1. http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1869/language/vi-VN/H-i-th-o-khoa-h-c-gop-y-Bao-cao-d-xu-t-ki-n-ngh-c-c-u-t-ch-c-c-a-Chinh-ph-nhi-m-k-2021-2026.aspx

Trinh Phúc