Sai phạm ở ĐH Quốc gia Hà Nội trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ

24/01/2013 12:55 Cổng Thông tin TTCP
(GDVN) - Thực hiện kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 19/8/2011 Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 2229/QĐ-TTCP về thanh tra công tác quản lý nhà nướctrong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010.

​Ngày 8/6/2012, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 1376/KL-TTCP, ngày 20/11/2012 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 382/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp xử lý sau thanh tracông tác quản lý nhà nước trong việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc liên doanh, liên kết đào tạo đại học và sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2010. 

Thực hiện Quyết định số 1885/QĐ-TTCP ngày 31/7/2012 của Tổng Thanh tra về Quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ thông báo nội dung Kết luận số 1376/KL-TTCP. Bấm vào đây xem Kết luận của Thanh tra Chính phủ

Cổng Thông tin TTCP