Sửa đổi, bổ sung độ tuổi giáo sư, phó giáo sư

24/01/2014 18:32
(GDVN) - “Tuổi của thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70”.

Trên đây là một trong những quy định tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HDCDGS), các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, được Bộ GD&ĐT công bố.

Một số điều chỉnh trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ thay đổi. Ảnh minh họa

Theo đó, tuổi của thành viên HĐCDGS nhà nước tính đến thời điểm được bổ nhiệm không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ nhiệm một số thành viên trên 70 tuổi.

Sẽ sửa đổi, bổ sung khoản 3 và bổ sung khoản 4 Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước theo nội dung: “Có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS cơ sở; tuổi của thành viên HĐCDGS cơ sở tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi theo quy định này; số thành viên quá tuổi không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS cơ sở”. 

Tại khoản 4 Điều 11 sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau: “Có đủ sức khỏe và thời gian để thực hiện nhiệm vụ của HĐCDGS ngành; tuổi của thành viên HĐCDGS ngành tính đến thời điểm được bổ nhiệm đối với thành viên có chức danh PGS không quá 67, đối với thành viên có chức danh GS không quá 70. Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét, bổ nhiệm một số thành viên quá tuổi theo quy định này; số thành viên quá tuổi không quá 1/3 tổng số thành viên của HĐCDGS ngành”. 

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, nếu thành viên HĐCDGS cơ sở bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học đề nghị Chủ tịch HĐCDGS nhà nước ra quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế. 

Trong Dự thảo này, tại khoản 5 Điều 20 sẽ được sửa đổi, bổ sung như sau: “Chủ tịch HĐCDGS nhà nước xem xét và quyết định cụ thể việc thành lập HĐCDGS cơ sở tại các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành nghệ thuật, thể dục thể thao”.

Dự kiến, Thông tư này sẽ có hiệu lực trong năm 2014 sau khi được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thông qua trong thời gian sớm nhất.