Thanh Hóa cho phép thu tiền trông giữ xe của học sinh nhưng cấm cha mẹ đóng góp

01/08/2019 11:23 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo đó, mức thu tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp điện là 15 nghìn đồng/học sinh/tháng; Mức thu tố đa trông giữ xe máy 30 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 1890/SGDĐT- KHTC gửi các phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông trên địa bàn hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách năm học 2019 – 2020.

Trong văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo có đề cập đến tiền trông giữ xe. Theo đó, áp dụng mức thu tại Quyết định 4554/2010/QĐ_UBND ngày 20/12/2010 về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành các loại phí, lệ phí mới thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, mức thu trông giữ xe đạp, xe máy của học sinh ban ngày trong trường học.

Việc thu tiền trông giữ xe của học sinh cho thấy sự bất nhất trong văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo (ảnh minh họa - nguồn Infornet).

Cụ thể, mức thu tối đa trông giữ xe đạp, xe đạp điện là 15 nghìn đồng/học sinh/tháng; Mức thu tố đa trông giữ xe máy 30 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Tuy nhiên, cũng tại văn bản này, lại đề ra việc chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định trong đó cấm thu tiền tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học.

Cụ thể, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, quy định tại Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban đại điện cha mẹ học sinh không được thu; Tiền bảo vệ cơ sở vật chất và an ninh trường học; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng, dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;


Chúng tôi tha thiết mong Bộ sửa Thông tư 55 về Ban đại diện cha mẹ học sinh

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;

Không thu đóng góp của cha mẹ học sinh để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như:

Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục, điện sáng, bảo vệ trường, nước sinh hoạt, hoạt động tập thể, thi đua khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi (văn hóa, văn nghệ,thể dục, thể thao…).

Không được thu tiền vệ sinh trường, lớp va các công trình vệ sinh (đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục thường xuyên... các trường phải tổ chức cho học sinh và bảo vệ cơ sở vật chất trường, lớp theo Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội cấm thu tiền trông giữ xe của học sinh

Ngày 29/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành văn bản số 3213/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Trong đó, Sở Giáo dục yêu cầu thực hiện theo quy định tại Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT), trong quá tình thực hiện cần lưu ý:

Tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường;

Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường;  

Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường;

Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục;

Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường;

Trinh Phúc