Theo Luật mới, Hiệu trưởng đại học làm gì ở trường?

10/11/2018 07:36 Linh Hương
(GDVN) - Nhân sự Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường quyết định, trình cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.

Ban soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục Đại học thông tin, quy định về Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học có một số điểm mới so với Luật giáo dục đại học 2012. 

Cụ thể, dự thảo quy định Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý, điều hành hoạt động của trường theo quy định của pháp luật, theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và theo quyết nghị, sự phân cấp, uỷ quyền của hội đồng trường. 

Nhân sự Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường quyết định, trình cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận.

Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội giảng bài cho hàng trăm sĩ tử (Ảnh minh họa: VTV)

Đồng thời, Hiệu trưởng được quy định rõ vai trò là người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục đại học, là chủ tài khoản, trừ trường hợp quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học tư thục có quy định khác; tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản, hợp tác trong nước, quốc tế và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học và theo quyết định của hội đồng trường. 

Hiệu trưởng trình các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường và ban hành các quy định khác của nhà trường; đề xuất để hội đồng trường xem xét bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của hội đồng trường; thực hiện bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý khác trong trường, quyết định các dự án đầu tư theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

Hằng năm, Hiệu trưởng báo cáo trước hội đồng trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ của hiệu trưởng và ban giám hiệu, tài chính, tài sản của trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin; thực hiện chế độ báo cáo và chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

Ngoài ra, Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước hội đồng trường và các bên liên quan; chịu sự giám sát của cá nhân, tổ chức trong trường về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.  

Linh Hương