Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo 2016-2021 có 22 thành viên

01/04/2017 07:00 Thùy Linh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh sách các thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh sách các thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021.

Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo được thành lập theo Quyết định 764/QĐ-TTg năm 2014.

Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ) bao gồm

1.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ:

Chủ tịch Ủy ban

2.

Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ:

Phó Chủ tịch Ủy ban

3.

Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Ủy viên Thường trực

4.

Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

Ủy viên Thường trực

5.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

Ủy viên

6.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:

Ủy viên

7.

Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương:

Ủy viên

8.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ủy viên

9.

Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

Ủy viên

10.

Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ:

Ủy viên

11.

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Ủy viên

12

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Ủy viên

13.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông:

Ủy viên

14.

Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam:

Ủy viên

15.

Ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam:

Ủy viên

16.

Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế:

Ủy viên

17.

Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thanh phố Hồ Chí Minh:

Ủy viên

18.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội:

Ủy viên

19.

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam:

Ủy viên

20.

Ông Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam:

Ủy viên

21.

Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam:

Ủy viên

22.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ:

Tổng Thư ký

Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành để thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Danh sách 26 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Nhất là trong việc chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan và tập trung nguồn lực đầu tư để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước;

Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp có tính chất liên ngành để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo;

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án quan trọng có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề...

Thùy Linh