Giáo viên nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn SGK có được chi trả kinh phí?

28/02/2024 06:42
Nguyễn Mạnh Cường
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Năm học 2024-2025 các cơ sở giáo dục chọn sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 theo Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT.

Sau 3 năm học lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, áp dụng cho lớp 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 10, 11, ngày 28/12/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT tiếp tục trao lại quyền lựa chọn sách giáo khoa cho các nhà trường, tương tự Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT.

Nhiều giáo viên bộ môn ở các cơ sở giáo dục chia sẻ, họ rất vất vả khi nghiên cứu, nhận xét, để góp ý, đánh giá lựa chọn sách giáo khoa nhưng lại không có thù lao.

Người viết đã tìm hiểu thực tế tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giáo viên bộ môn ở các trường khi tham gia nghiên cứu, nhận xét, đề xuất danh mục sách giáo khoa cho hội đồng chọn sách giáo khoa năm 2023 và trước đó không có thù lao.

Một số lãnh đạo trường học cho biết, không có cơ sở để chi thù lao cho giáo viên khi nhận xét, đánh giá đề xuất lựa chọn sách giáo khoa năm 2023.

Tuy nhiên, trong năm nay, khi lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024-2025 sẽ có căn cứ để xem xét chi. Vì Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2023.

anaaaaaa.png
Ảnh chụp màn hình do tác giả cung cấp.

Theo đó, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ghi rõ: Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2 Nghị quyết ghi rõ: Nội dung chi, mức chi và kinh phí thực hiện

1. Nội dung chi và mức chi

a) Nghiên cứu, nhận xét, đánh giá của thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa: 288.000 đồng/người/hội đồng.

b) Tổ chức họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa:

Chủ tịch Hội đồng: 200.000 đồng/buổi/người;

Phó Chủ tịch, ủy viên, thư ký: 150.000 đồng/buổi/người;

Giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/buổi/người;

2. Nội dung chi và mức chi quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng cho các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông được thành lập sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ra đời khi chưa có Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT. Việc chọn sách giáo khoa thực hiện theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.

Theo điểm a Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ghi rõ: Quy trình lựa chọn sách giáo khoa.

Theo đó, cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn sách giáo khoa: "Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn; [2]

Trong khi đó, Điểm b Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ghi rõ về Quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục [3]

b) Tổ chức cho toàn bộ giáo viên môn học của cơ sở giáo dục (bao gồm giáo viên biên chế, hợp đồng, biệt phái, thỉnh giảng, dạy liên trường) tham gia lựa chọn sách giáo khoa của môn học đó;

Người viết đã tìm hiểu, được biết Hội đồng nhân dân một số tỉnh cũng đã có Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phổ thông trên địa bàn. Ví dụ như Lâm Đồng ban hành Nghị quyết số 145/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi rõ về nội dung và mức chi.

Theo đó, chi nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa: Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh: 15.000 đồng/tiết/người; Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: 12.000 đồng/tiết/người.

Đối với chi họp lựa chọn sách giáo khoa: Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh Chủ tịch hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi, Phó Chủ tịch, ủy viên, Thư ký hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi; Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Chủ trì: 160.000 đồng/người/buổi, thành viên: 120.000 đồng/người/buổi. [4]

Với nội dung chi nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách khoa, người viết hiểu rằng giáo viên nếu tham gia nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa cũng được chi.

Đôi điều kiến nghị:

Để việc lựa chọn sách giáo khoa năm học 2024-2025 đạt chất lượng, đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương, giáo viên phải nghiên cứu, nhận xét kĩ mới có thể đề xuất danh mục sách giáo khoa cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Vì vậy, lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần thực hiện Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT: “Xây dựng dự toán và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”, phổ biến quyền lợi của mình cho giáo viên biết, để thầy cô an tâm, phấn khởi khi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, nhận xét, đề xuất danh mục sách giáo khoa cho Hội đồng lựa chọn sách của nhà trường.

Thực tế, bản thân người viết không nằm trong Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của trường, nhưng được phân công nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa môn Ngữ văn 9. Bản thân người viết cũng nhận được thông báo của tổ trưởng chuyên môn sẽ có thù lao nên rất phấn khởi và nhận thấy trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-01-2023-NQ-HDND-muc-chi-cho-hoat-dong-lua-chon-sach-giao-khoa-pho-thong-Vung-Tau-568548.aspx

[2]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-25-2020-TT-BGDDT-huong-dan-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-429883.aspx

[3]https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-27-2023-TT-BGDDT-lua-chon-sach-giao-khoa-trong-co-so-giao-duc-pho-thong-583240.aspx

[4] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-145-2022-NQ-HDND-noi-dung-muc-chi-lua-chon-sach-giao-khoa-pho-thong-Lam-Dong-547646.aspx

- Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Nguyễn Mạnh Cường