Hà Nội tăng cường hỗ trợ HS, SV khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

09/01/2023 06:29
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố. Hình thức triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp phải phù hợp với nhận thức, trình độ và đáp ứng nhu cầu của người học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo và thực tiễn của từng quận, huyện, thị xã và từng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Kế hoạch cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể gồm:

100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo Thông tư số 14/2022/ TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp;

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Nội mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hà Nội mới

100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia "Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên" và cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp";

100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo quy định;

Bên cạnh đó, các sơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên biết và tham gia Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025”; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên tối thiểu 1 lần/năm học.

Thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Kinh phí thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp hằng năm theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành; từ nguồn vốn lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, đề án khác liên quan; nguồn thu hoạt động sự nghiệp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội được giao chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đơn vị liên quan triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố bảo đảm theo yêu cầu của kế hoạch này.

Trần Lý