Năm mèo nói chuyện… chuột (1)

Năm mèo nói chuyện… chuột (1)
GDVN- Mấy chục năm nay, không ít người - cả già lẫn trẻ, người dân và đội ngũ cán bộ quản lý - đều biết đến câu: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”.