Phấn đấu có hơn 450 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019

21/06/2019 15:00
Trúc Diệp
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ký ban hành kế hoạch số 2276/KH-BLĐTBXH về phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019.

Mục tiêu kế hoạch tốc độ gia tăng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện năm sau so với năm trước ít nhất bằng 50%.

Phấn đấu đến hết năm 2019, số người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt trên 450 nghìn người (tăng hơn 200.000 người so với năm 2018).

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ Lao động, Thương binh và xã hộiđưa ra nhiệm vụ cụ thể như tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước về Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Lao động - Thương binh và xã hội các địa phương) với cơ quan tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các địa phương) trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý lao động, thống kê, rà soát số lao động làm việc tại các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong các làng nghề, lao động tự do… những đối tượng hiện đang có nguồn thu nhập ổn định mà không thuộc diện tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc để tuyên truyền, vận động tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phấn đấu có hơn 450 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 ảnh 1

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đa dạng hóa các hình thức, mở rộng về phạm vi đối tượng và phù hợp với tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng miền; trước mắt tập trung vào các đối tượng có điều kiện và khả năng tham gia, các đối tượng thuộc diện chính sách ưu tiên hỗ trợ tiền đóng từ ngân sách nhà nước.

Tập huấn, đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý Bảo hiểm xã hội.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để từ đó kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói Bảo hiểm xã hội ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời tiếp tục khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tiếp tục thực hiện cải thiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện quy trình, thủ tục tham gia và thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện để tạo thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận tham gia và thụ hưởng các chế độ.

Thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng quý, sơ kết 6 tháng và tổng kết cả năm trong quá trình triển khai phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện.

Phấn đấu có hơn 450 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 ảnh 2

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội giao Vụ Bảo hiểm xã hội là đầu mối trong triển khai các hoạt động, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ.

Cụ thể, chủ trì phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cụ thể hóa chi tiết các nội dung hoạt động để triển khai kế hoạch, trong đó xác định rõ các nội dung công việc và chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo từng tháng, quý, 6 tháng và cả năm; ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các địa phương trong việc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Xây dựng, biên soạn tài liệu tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tổ chức đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng của nhà nước từ ngày 1/1/2018 đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tổ chức nghiên cứu, xây dựng và triển khai thí điểm các gói Bảo hiểm xã hội ngắn hạn linh hoạt đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện; tổ chức tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện theo định kỳ hang quý.

Trong tháng 6/2019 sẽ tiến hành đánh giá sơ kết 6 tháng và trong tháng 12/2019 sẽ tiến hành đánh giá tổng kết kết quả thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và xã hộivà các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tổ chức tập huấn, đào tạo kỹ năng cho đội ngũ tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác thu trong hệ thống đại lý thu Bảo hiểm xã hội;

Tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội và các cơ quan có liên quan để theo dõi, quản lý tốt đối tượng trên địa bàn địa phương;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong công tác điều hành, quản lý Bảo hiểm xã hội; tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ nhằm đảm bảo thuận lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Mở rộng và nâng cao chất lượng, tính hiệu quả của mạng lưới đại lý thu Bảo hiểm xã hội tự nguyện; có cơ chế thù lao phù hợp đối với đại lý thu có kết quả phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm tỉ trọng lớn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tổ chức các hội nghị tập huấn, nâng cao năng lực cho các đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện; tổ chức các hội nghị khai thác và phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; tổ chức các lớp tập huấn giảng viên, tuyên truyền viên nguồn về chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Tổ chức hội nghị về công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Thành phố Hồ Chí Minh; chỉ đạo bưu điện các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội các tỉnh để theo dõi và khai thác tốt đối tượng trên địa bàn địa phương tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình tổ chức thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Trúc Diệp