Sáp nhập 2 trường cao đẳng và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk

08/12/2022 06:26
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sẽ sáp nhập vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 6/12/2022 có văn bản số 10579/UBND-TH về việc thực hiện Quyết định số 1094/ QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 về việc sáp nhập Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, văn bản này được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh này cùng Hiệu trưởng các trường.

Cụ thể, nội dung văn bản cho biết, thực hiện Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân tỉnh này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tại địa phương triển khai thực hiện một số nội dung:

Sở Nội vụ tỉnh này được yêu cầu chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đắk Lắk đảm bảo quy trình, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Sáp nhập 2 trường cao đẳng và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk ảnh 1

Sắp tới Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đắk Lắk. Ảnh: cdcntaynguyen.edu.vn, CTV

Đồng thời thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt các văn bản của Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đắk Lắk: Thành lập Hội đồng trường; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường cao đẳng Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cũng cần phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trường cao đẳng Đắk Lắk sắp xếp tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động và xây dựng đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Đối với Sở Tài chính, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nêu rõ nhiệm vụ là chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, kiểm tra, thẩm định, kết luận về các nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, tài sản công.

Thẩm định phương án tự chủ tài chính của Trường cao đẳng theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Ngoài ra, với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra, thẩm định, kết luận các nội dung liên quan về quản lý hoạt động đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của Trường cao đẳng theo quy định.

Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các nội dung liên quan đến đầu tư công của Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để có phương án sắp xếp theo thẩm quyền đối với nguồn vốn đầu tư sau khi thực hiện việc sáp nhập và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng sẽ kiểm tra, thẩm định, kết luận các nội dung liên quan đến đất đai, trụ sở làm việc; có phương án điều chỉnh, sắp xếp, thu hồi cơ sở 2 tại số 30 Y Ngông - Phường Tân Tiến - thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk (là cơ sở của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk cũ), khi Trường cao đẳng Đắk Lắk đi vào hoạt động ổn định, dự kiến vào năm 2025.

Qua đó, văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng nhấn mạnh rõ yêu cầu đối với người đứng đầu Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk trước khi sáp nhập cần phải tự chịu trách nhiệm, quản lý, lưu trữ, niêm phong các văn bản, hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực: Công tác cán bộ, tổ chức, hành chính, tài chính, tài sản công, thiết bị đào tạo… của mỗi trường trong giai đoạn trước khi sáp nhập.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức và người lao động về lộ trình, thời gian dự kiến triển khai quyết định thành lập trường cao đẳng; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, viên chức, người lao động để tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Đối với Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đắk Lắk (sau khi sáp nhập) cần chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 9250/ĐA-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sáp nhập Trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường cao đẳng Đắk Lắk theo đúng quy định.

Chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng Trường; kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Trường và các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.

Căn cứ các nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Đắk Lắk tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên, đồng thời ban hành các quy chế, các văn bản, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Quy chế tổ chức - hoạt động Trường cao đẳng Đắk Lắk, quy chế đào tạo, quy chế chi tiêu nội bộ… đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, không giảm chức năng, nhiệm vụ so với trước khi thực hiện Đề án.

Thực hiện quy trình và ban hành các quyết định về biên chế và cơ cấu tổ chức bộ máy, bổ nhiệm cán bộ quản lý (Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc), các Hội đồng khoa... theo Đề án đã được phê duyệt.

Rà soát nhu cầu đầu tư, phát triển Trường, chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (nếu có).

Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định số 1094/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường cao đẳng Công nghệ Tây nguyên và Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên thành Trường ao đẳng Đắk Lắk và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trung Dũng