Tự chủ đại học còn rất chậm, vì sao?

08/12/2021 06:38
GDVN- Các cơ sở giáo dục đại học (cả công lẫn tư) chỉ có được quyền tự chủ khi chủ sở hữu chấp nhận trao quyền đại diện cho Hội đồng trường.