Làm hiệu trưởng chân chính khó lắm!

20/05/2020 06:27
Với cơ chế hiện hành khi trao quyền chủ tài khoản cho hiệu trưởng, tôi thấy làm nhiệm vụ hiệu trưởng thật khó, không đơn giản như “hai cộng hai bằng bốn”.